Zamestnanec a zamestnávateľ v slovenskej legislatíve

Kto je zamestnanec a zamestnávateľ podľa slovenskej legislatívy?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Jednou z možnosti získania pracovnej sily podnikateľa je zamestnať fyzické osoby ako zamestnancov. Podrobne tento pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom definuje zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce. Prehľad pojmov týkajúcich sa zamestnancov si predstavíme v tomto článku.

 

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. Takto upravuje základnú definíciu zamestnanca Zákonník práce v § 11 (1). Závislá práca je pritom práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu.

 

Zamestnancom môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

 

Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu a zároveň vypláca príjmy z týchto vzťahov, ktoré sú nazývané ako príjmy zo závislej činnosti fyzických osôb. Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

 

 

Príjmy zo závislej činnosti sú podľa § 5 zákona o dani z príjmov definované nasledovne:

 

 • príjmy z pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených podľa Zákonníka práce (pracovný pomer, všetky druhy dohôd), príjmy zo štátnozamestnaneckého pomeru, zo služobného pomeru
 •  

 • z obdobného vzťahu (napr. mandátne, príkazné zmluvy), v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa takéhoto príjmu povinný dodržiavať jeho pokyny alebo príkazy
 •  

 • príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania
 •  

 • príjem likvidátora, spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným
 •  

 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky, prokurátorov, členov predstavenstiev, dozorných rád
 •  

 • odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených
 •  

 • príjmy zo sociálneho fondu poskytované podľa osobitného predpisu
 •  

 • vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné a sociálne poistenie o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich obdobiach príjmy zo závislej činnosti
 •  

 • odmeny poslancov, členov volebných komisií a pod

 
 

Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa definuje Zákonník práce v jednotlivých paragrafoch.

 

 

Povinnosti zamestnávateľa

 

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov vznikajú zamestnávateľovi povinnosti voči správcovi dane, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Totižto platiteľom dane a odvodov je zamestnávateľ. Tieto povinnosti zamestnávateľa prinesieme v ďalších článkoch.

 

Ďalej zamestnávateľ vedie evidenciu mzdových listov, výplatných listín, evidencie pracovného času zamestnancov tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu. Pri dohodách o vykonaní práce a dohodách o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu vykonanej práce, aby sa zaznamenala dĺžka vykonanej práce.

 

Zamestnávateľ je povinný tiež zamestnancom, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere a majú uzatvorenú pracovnú zmluvu, zabezpečiť stravovanie a to buď v stravovacom zariadení alebo poskytnutím príspevku na stravné, ak pracujú viac ako 5 hodín denne. Za každé jedlo prispieva zamestnávateľ 55% z minimálnej hodnoty stravného .

 

 

Mzdové listy a výplatné listiny

 

Zamestnávateľ je povinný viesť pre svojich zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny.

 

Mzdový list na daňové účely musí obsahovať nasledovné údaje:

 

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • rodné číslo zamestnanca
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (manželka/manžel) a daňový bonus, výšku nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania
 • za každý kalendárny mesiac počet dní výkonu práce, úhrn vyplatených zdaniteľných miezd (v peňažnom i nepeňažnom plnení), sumy oslobodené od dane, sumy poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec, základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň, sumu daňového bonusu, sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktorú odvádza zamestnávateľ
 • za zdaňovacie obdobie súčet týchto uvedených údajov
 • sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie
 • úhrn vyplatených príjmov v členení podľa výnimiek z platenia poistného a príspevkov zamestnanca. (Ide napr. o príjmy študentov a dôchodcov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)

 

Ostatné náležitosti ako aj samotná forma mzdového listu nie je presne stanovená a zamestnávateľ (resp. mzdový účtovník) si môže jej ďalší obsah prispôsobiť vlastným potrebám. Vzor mzdového listu si pozrite TU. Vzor výplatnej listiny si pozrite TU.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: financnasprava.sk