Zásoby vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve

Čo sú zásoby vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zásoby vlastnej výroby patria medzi zložku zásob krátkodobého majetku účtovnej jednotky. Ocenenie jednotlivej zložky vlastnej výroby musí byť menej ako 1 700 €, pričom doba použiteľnosti by mala byť menej ako jeden rok. Viac o zásobách nájdete v tomto článku.

 

Medzi zásoby vlastnej výroby patrí nedokončená výroba, polotovary, výrobky a zvieratá.

 

O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napríklad služby súdnych exekútorov a architektov. Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka Účet 121 – Nedokončená výroba.

 

O polotovaroch vlastnej výroby sa účtuje, ak ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese. Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby.

 

O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky. Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka Účet 123 – Výrobky.

 

V zásobách sa účtujú ako vlastná výroba aj zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy. Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka Účet 124 – Zvieratá.

 

 

Účtovanie zásob vlastnej výroby spôsobom A

 

V priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Pri vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby.

 

Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o manká a v prospech účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o prebytky. Úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov sa účtujú na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

 

 

Príklad účtovania spôsobom A

 
Spoločnosť ABC je výrobný podnik a účtuje o výrobe. V procese jej vzniká nedokončená výroba, polotovary aj výrobky. Výrobky následne presunie z výroby do svojich predajní.

 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup materiálu 1 000 €
200 €
1 200 €

2. ID Spotreba materiálu do výroby 1 000 € 501Účet 501 (Náklad)
Spotreba materiálu
/ 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
3. ID Zvýšenie stavu nedokončenej výroby 1 000 € 121Účet 121 (Aktíva)
Nedokončená výroba
/ 611Účet 611 (Výnos)
Zmena stavu nedokončenej výroby
4. ID Úbytok nedokončenej výroby pri prevode do polotovarov 1 000 € 611Účet 611 (Výnos)
Zmena stavu nedokončenej výroby
/ 121Účet 121 (Aktíva)
Nedokončená výroba
5. ID Zvýšenie stavu polotovarov vlastnej výroby 1 000 € 122Účet 122 (Aktíva)
Polotovary vlastnej výroby
/ 612Účet 612 (Výnos)
Zmena stavu polotovarov
6. ID Úbytok polotovarov vlastnej výroby pri prevode do výrobkov 1 000 € 612Účet 612 (Výnos)
Zmena stavu polotovarov
/ 122Účet 122 (Aktíva)
Polotovary vlastnej výroby
7. ID Zvýšenie stavu výrobkov 1 000 € 123Účet 123 (Aktíva)
Výrobky
/ 613Účet 613 (Výnos)
Zmena stavu výrobkov
8. ID Úbytok výrobkov 1 000 € 613Účet 613 (Výnos)
Zmena stavu výrobkov
/ 123Účet 123 (Aktíva)
Výrobky
9. ID Prevzatie tovaru na predajne 1 000 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 621Účet 621 (Výnos)
Aktivácia materiálu a tovaru

 

Účtovanie zásob vlastnej výroby spôsobom B

 

V priebehu účtovného obdobia sa v účtovej skupine 12 – Zásoby vlastnej výroby nevykonávajú žiadne účtovné zápisy a vynaložené náklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na príslušných účtoch účtovej triedy 5 – Náklady.

 

Pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy zásob účtované na príslušných účtoch účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom na príslušný účet účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

 

Manká sa účtujú na ťarchu účtu 549 – Manká a škody. Prebytky zásob sa účtujú súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob.

 

 

Príklad účtovania spôsobom B

 

Spoločnosť ABC je výrobný podnik a účtuje o výrobe spôsobom B. V procese jej vzniká nedokončená výroba, polotovary aj výrobky. Výrobky následne presunie z výroby do svojich predajní (95 percent výroby). Pri uzávierkových prácach inventarizáciou zistí skutočný stav výrobkov a tovaru na sklade a v predajniach.
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup materiálu 1 000 €
200 €
1 200 €

2. ID Prevzatie tovaru na predajne 950 € 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar
/ 621Účet 621 (Výnos)
Aktivácia materiálu a tovaru
3. VFA Vystavenie faktúry odberateľovi – predaj tovaru 900 €
180 €
1 080 €

4. ID Uzávierkové práce – inventarizácia stavu výrobkov 50 € 123Účet 123 (Aktíva)
Výrobky
/ 613Účet 613 (Výnos)
Zmena stavu výrobkov
5. ID Uzávierkové práce – inventarizácia stavu tovaru na predajniach 50 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: zásoby