Zmeny postupov účtovania v podvojnom účtovníctve od 31. decembra 2015

Pozrite si zmeny v postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva od 31. decembra 2015.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/19930/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov bol vypracovaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Pozrite si zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve:

 

1) Prijatím zákona č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa od 1. januára 2016 upravuje definícia dcérskej účtovnej jednotky, zaniká podstatný vplyv a zavádza sa definícia podielovej účasti. V návrhu opatrenia sa podstatný vplyv  nahrádza podielovou účasťou ustanovenou v § 2 ods. 4 písm. m) zákona o účtovníctve.

 

V § 14 odsek 22 znie: Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

 

(Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

2) Prijatím zákona č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa vypúšťa ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou, pričom bezodplatne nadobudnutý majetok sa podľa § 25 ods. 1 písm. d) prvého bodu zákona o účtovníctve oceňuje reálnou hodnotou. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

3) Prijatím zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení spôsob stanovenia reálnej hodnoty majetku a tiež záväzkov. Zmenou je uplatnenie princípu stanovenia reálnej hodnoty na základe schopnosti predaja majetku alebo budúcich peňažných tokov z majetku a nie princípu využitia hodnoty majetku účtovnou jednotkou. V nadväznosti na uvedený princíp sa upravuje účtovanie opravných položiek pri zániku obchodných spoločností bez likvidácie. (§ 26 ods. 1 písm. a)) (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

4) Prijatím zákona č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o konkurze a reštrukturalizácii sa upravuje postup účtovania dlžníka v reštrukturalizácii a uplatnenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi. Predmetom úpravy je stanovenie hodnoty pohľadávky voči dlžníkovi po potvrdení reštrukturalizačného plánu a stanovenie tvorby opravnej položky, pričom veriteľ do splnenia reštrukturalizačného plánu upravuje hodnotu pohľadávky opravnými položkami. Ustanovenia obsahujú účtovanie výmeny pohľadávky za akcie alebo iné majetkové účasti a účtovanie podielu na zisku dlžníka v prípade, ak dlžník pristupuje k výplate podielu na zisku ako možnej forme uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa.

 

§ 29 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

 

(3) Možnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa z vytvoreného zisku dlžníka sa uvádza ako podmienený záväzok. V účtovníctve dlžníka sa uspokojenie pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku podľa osobitného predpisu,16ab) účtuje v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní alebo účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, ak sa rozdeľuje zisk predchádzajúcich účtovných období.

 

(4) Na základe reštrukturalizačného plánu potvrdeného uznesením súdu16a) sa v účtovníctve veriteľa hodnota pohľadávky po zohľadnení opravných položiek rovná rozsahu uspokojenia pohľadávky v potvrdenom reštrukturalizačnom pláne. V účtovníctve sa opravná položka k pohľadávke rovná hodnote zvyšnej časti pohľadávky tvoriacej rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky vrátane príslušenstva k pohľadávke a rozsahom uspokojenia pohľadávky v potvrdenom reštrukturalizačnom pláne. Zvyšná časť pohľadávky a opravná položka sa vyradí z účtovníctva v deň splnenia reštrukturalizačného plánu. Ak počas plnenia reštrukturalizačného plánu súd rozhodne v prospech veriteľa o pohľadávke, ktorá bola popretá v reštrukturalizačnom konaní, v účtovníctve sa upraví hodnota pohľadávky zrušením opravnej položky na hodnotu v rovnakej výške ako je rozsah uspokojenia pohľadávky v potvrdenom reštrukturalizačnom pláne.

 

(5) Možnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa z vytvoreného zisku dlžníka sa uvádza ako podmienená pohľadávka. V účtovníctve veriteľa sa uspokojenie pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku podľa osobitného predpisu,16aa) účtuje na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 – Ostatné výnosy z finančnej činnosti alebo v prospech príslušného účtu, na ktorom sa účtuje pohľadávka počas plnenia reštrukturalizačného plánu. Uspokojenie pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných majetkových účastí podľa osobitného predpisu,16ab) sa účtuje na vecne príslušný účet účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu, na ktorom sa účtuje pohľadávka počas plnenia reštrukturalizačného plánu.

 

(6) V účtovníctve veriteľa, ktorý si uplatňuje pohľadávku podľa osobitného predpisu,16ac) sa hodnota pohľadávky po zohľadnení opravných položiek rovná jej hodnote uvedenej v zmluve o postúpení pohľadávok a zvyšná časť pohľadávky vrátane opravnej položky sa vyradí z účtovníctva.

 

(Zmena platná od 31. decembra 2015)

 

 

5) Vypúšťa sa ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou na ocenenie zásob, pričom zásoby vlastnej výroby sa ocenia vlastnými nákladmi. (§ 44 ods. 8) (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

6) Nový zákon o športe upravuje formy a spôsob sponzorovania, ak organizácie pôsobiace v oblasti športu postupujú podľa postupov účtovania pre podnikateľov. Vzniká im povinnosť časovo rozlišovať do výnosov sponzorské v tých účtovných obdobiach, v ktorých im vznikajú náklady hradené z prijatého sponzorského. Predmetom úpravy je povinnosť časovo rozlišovať poskytnuté sponzorské do nákladov v tých účtovných obdobiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť sponzorovanému poskytnúť reklamu alebo iné plnenia voči sponzorovi. (§ 56 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16) (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

7) Podľa prechodných ustanovení sa upravuje postup účtovania u dlžníka a veriteľa, pričom ustanovenia sa môžu použiť aj pre účtovné závierky zostavované do 31. decembra 2015, ktoré sa zostavujú po 31. decembri 2015. Ocenenie reálnou hodnotou podľa § 26 sa použije v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2016. (§ 86j)

 

 

8) V nadväznosti na navrhovaný zákon, ktorým sa zrušuje Fond národného majetku Slovenskej republiky od 1. januára 2016, sa zrušujú opatrenia upravujúce postupy účtovania a účtovnú závierku FNM SR.

 

 

Účinnosť týchto zmien bude platná od 31. decembra 2015, resp. od 1. januára 2016. Nejde o konečné znenie zmien postupov účtovania, opatrenie je v legislatívnom procese schvaľovania.

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk