Účtovanie o škodách v účtovnej jednotke od roku 2015

Zmenou postupov účtovania nastala zmena účtovania škôd, ktoré vznikli živelnou pohromou.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
Škoda je definovaná v § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.
 
Škody sa v účtovnej jednotke účtujú cez účet 549 – Manká a škody. Podľa § 68 ods. 8 postupov účtovnaia sa na ťarchu účtu 549 – Manká a škody účtujú manká a škody na dlhodobom majetku, manko a škoda na nakúpených zásobách ako aj manko a škoda na zásobách vlastnej výroby.

 

Účtovanie manka a škody

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Poškodenie tovaru 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
2. ID DPH 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
3. ID Nárok na náhradu škody od poisťovne alebo iných osôb a subjektov mimo účtovnej jednotky 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
4. VBÚ Prijatá náhrada 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky

 
Úhyn zvierat, manká a škody na zvieratách:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Úhyn zvierat zavinený 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 086Účet 086 (Pasíva)
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
2. ID DPH 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
3. ID Nárok na náhradu škody od poisťovne alebo iných osôb a subjektov mimo účtovnej jednotky 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
4. ID Vyradenie zvierat z majetku 086Účet 086 (Pasíva)
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
/ 026Účet 026 (Aktíva)
Základné stádo a ťažné zvieratá
5. VBÚ Prijatá náhrada 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky

 
Úhyn zvierat môže byť aj nezavinený, v tomto prípade hovoríme o prirodzenom úbytku:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Úhyn zvierat preukázatelne nezavinený 551Účet 551 (Náklad)
Odpisy dlhodobého mehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
/ 086Účet 086 (Pasíva)
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
2. ID Vyradenie zvierat z majetku 086Účet 086 (Pasíva)
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
/ 026Účet 026 (Aktíva)
Základné stádo a ťažné zvieratá

 
 
Ostatné predkontácie účtu 549 – Manká a škody nájdete TU.
 

Účtovanie škody spôsobenej živelnou pohromou od roku 2015

 
Zmenou postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva v roku 2015 sa prestal používať používať účet 582 a 682, cez ktoré sa účtovalo o škodách, ktoré spôsobila živelná pohroma. Od roku 2015 sa tieto škody budú účtovať na účte 549 – Manká a škody.
 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Poškodenie pozemkov spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 031Účet 031 (Aktíva)
Pozemky
2. ID Poškodenie umeleckých diel a zbierok spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 032Účet 032 (Aktíva)
Umelecké diela a zbierky
3. ID Mimoriadne škody na DHM, ktoré vznikli pri obstaraní 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4. ID Poškodenie stavieb spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 081Účet 081 (Pasíva)
Oprávky k stavbám
5. ID Poškodenie výrobného stroja spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 082Účet 082 (Pasíva)
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
6. ID Poškodenie pestovateľských celkov spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 085Účet 085 (Pasíva)
Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
7. ID Úhyn zvierat spôsobený živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 086Účet 086 (Pasíva)
Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
8. ID Poškodenie ostatného dlhodobého hmotného majetku spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 089Účet 089 (Pasíva)
Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
9. ID Škody na materiály spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
10. ID Škody nedokončenej výroby spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 121Účet 121 (Aktíva)
Nedokončená výroba
11. ID Škody nedokončenej výroby spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 122Účet 122 (Aktíva)
Polotovary vlastnej výroby
12. ID Škody výrobkov spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 123Účet 123 (Aktíva)
Výrobky
13. ID Úhyn zvierat spôsobený živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 124Účet 124 (Aktíva)
Zvieratá
14. ID Škody na tovare spôsobené živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach

 
Účet 582 – Škody sa od roku 2015 už nepoužíva.

 
Príklad pre vznik živelnej pohromy na tovare:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Poškodenie tovaru živelnou pohromou 549Účet 549 (Náklad)
Manká a škody
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
2. ID Nárok na náhradu škody od poisťovne alebo iných osôb a subjektov mimo účtovnej jednotky 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
3. VBÚ Prijatá náhrada 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky

 

Manká a škody na finančnom majetku

 
V prípade vzniku manka alebo škody na finančnom majetku účtovnej jednotky, účtujeme pomocou účtu 569 – Manká a škody na finančnom majetku.

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VPD Poškodenie hotovosti v pokladnici, odcudzenie krádežou 569Účet 569 (Náklad)
Manká a škody na finančnom majetku
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
2. ID Poškodenie cenín, odcudzenie krádežou 569Účet 569 (Náklad)
Manká a škody na finančnom majetku
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
3. ID Manká a škody na krátkodobom finančnom majetku účtovej skupiny 25 569Účet 569 (Náklad)
Manká a škody na finančnom majetku
/ 25XÚčet 25X (Aktíva)
Účtová skupina 25 – Krátkodobý finančný majetok
4. ID Manká a škody na dlhodobom finančnom majetku účtovej skupiny 06 569Účet 569 (Náklad)
Manká a škody na finančnom majetku
/ 06XÚčet 06X (Aktíva)
Účtová skupina 06 – Dlhodobý finančný majetok

 
 
Autor: Účtuj.sk