Pripravovaná novela zákona o DPH od januára 2016

Pozrite si detailnejšie, čo sa bude meniť v zákone o DPH od 1.1.2016.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Na základe Analýzy zavedenia režimu úhrady DPH po prijatí platby, o ktorej sme informovali v tomto článku, pripravilo Ministerstvo financií SR novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

 

 

Ako je to v súčasnosti?

 

Súčasná situácia ukazuje, že jeden zo základných problémov podnikania malých a stredných podnikov predstavuje zlá platobná disciplína alebo platobná neschopnosť ich odberateľov. Neuhrádzanie záväzkov v termíne splatnosti ovplyvňuje okrem iného aj plnenie daňových povinností týchto podnikov, ktoré v prípade, že sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, musia z uskutočnených zdaniteľných obchodov priznať a uhradiť štátu splatnú daň z pridanej hodnoty bez ohľadu na skutočnosť, či ju od svojich odberateľov získali.

 

 

Ako to bude po novele zákona?

 

Platitelia dane s ročným obratom nižším ako 75 000 eur, na ktorých nebol vyhlásený konkurz alebo ktorí nevstúpili do likvidácie, si budú môcť zvoliť osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Túto skutočnosť budú povinní oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca toho zdaňovacieho obdobia (kalendárny mesiac alebo štvrťrok), v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať.

 

 

Pri uplatňovaní osobitnej úpravy bude týmto platiteľom dane vznikať daňová povinnosť z dodaných tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, s výnimkou dodania tovarov a služieb do iného členského štátu Európskej únie alebo mimo územia Európskej únie s oslobodením od dane, až dňom prijatia platby. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nimi nakúpených tovarov a služieb vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom.

 

 

Uplatňovaním osobitnej úpravy tak dotknutí platitelia dane získajú čiastočnú výhodu, spočívajúcu v modifikovanom systéme uplatňovania dane z pridanej hodnoty, ktorý nebude mať negatívny vplyv na ich peňažné toky. Zavedením osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby sa zároveň očakáva zlepšenie platobnej disciplíny medzi platiteľmi dane, ako aj zlepšovanie dobrovoľného plnenia daňových povinností.

 

 

V prípade, že sa platitelia dane rozhodnú pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby, túto osobitnú úpravu uplatňujú až do konca kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie oznámili daňovému úradu. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty vymedzuje taxatívne aj také skutočnosti, nastaním ktorých budú platitelia dane povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy.

 

 

Znižovanie administratívnej záťaže a upevňovanie právnej istoty platiteľov dane

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokračuje v zlepšovaní kvality podnikateľského prostredia v oblasti dane z pridanej hodnoty a to prijímaním ďalších opatrení:

 

  • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie

 

  • vypustenie dôvodu na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň, ktorým je skutočnosť, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške

 

  • úprava postupu určenia základu dane v prípadoch, keď sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku

 

  • úprava ustanovení o odpočítaní dane, ktorou sa stanovujú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane používajúci hmotný majetok a prijaté služby na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie určí výšku odpočítateľnej dane

 

  • rozšírenie prípadov tzv. tuzemského samozdanenia, pri ktorých je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba

 

  • liberalizácia podmienok platných pre skoršie vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu v lehote 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol

 

 

Účinnosť návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty sa navrhuje od 1. januára 2016. Novela zákona je ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: DPHnovela DPH