Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Aké sú povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni pri zamestnávaní?

logo-socialna-poistovna-SP

Kto je zamestnávateľom je uvedené v tomto článku. Sociálna poisťovňa definuje, kedy právnická alebo fyzická osoba nie je zamestnávateľom na určité poistenia a to:

 

1) Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba z právneho vzťahu s fyzickou osobou na základe určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne maximálnu sumu 200 € (suma platná pre rok 2015).

 

2) Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická osoba alebo právnická osoba v právnom vzťahu s

 

a) fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem

b) fyzickou osobou na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem

c) fyzickou osobou na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

V ostatných prípadoch je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, platiť všetky druhy odvodov do Sociálnej poisťovne.

 

 

Povinnosť registrácie zamestnávateľa

 

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni definuje § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ sa musí do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca prihlásiť do registra zamestnávateľov. Vzor tlačiva si pozrite TU. V prípade, ak zamestnávateľ prestane zamestnávať zamestnancov, musí sa do ôsmych dní odhlásiť z registra zamestnávateľov.

 

Ďalej musí zamestnávateľ prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia svojich zamestnancov a to najneskôr pred začiatkom činnosti zamestnancov. Ohlásiť zamestnanca z registra je potrebné najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovného pomeru. Jeho vzor si pozrite TU.

 

Zamestnávateľ musí viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia. Prípadne zmeny napr. v zmene sídla, mena zamestnanca alebo začiatok materskej dovolenky je potrebné oznámiť do ôsmych dní.

 

Od 1. januára vzniká zamestnávateľovi povinnosť oznámiť, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku.

 

 

Mesačný výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov

 

Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je povinný zamestnávateľ odovzdať za príslušný kalendárny mesiacov lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Jeho vzor si pozrite TU. Tento výkaz podáva zamestnávateľ, ak má zamestnancov s nepravidelným príjmom, alebo zamestnancov na dohody.

 

Mesačný výkaz poistného a príspevkov zamestnávateľ odovzdáva v ostatných prípadoch, teda ak má zamestnancov s pravidelným príjmom. Jeho vzor si pozrite TU.

 

 

Prehľad všetkých odvodov

 

Zamestnávateľ za svojho zamestnanca odvádza odvody do Sociálnej poisťovne. Z hrubej mzdy zamestnanca zamestnávateľ strháva povinné odvody a ďalšie náklady mu vznikajú ako zamestnávateľovi. Prehľad povinných odvodov nájdete v tabuľke:

 

Zamestnávateľ Zamestnanec
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40%
Starobné poistenie 14% 4%
Invalidné poistenie 3% 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% 1%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,80%
Rezervný fond 4,75%
Spolu 25,2% 9,4%

 

TIP: pre výpočet mzdy zamestnancov môžete využiť aj kalkulačku!

Ďalšie povinnosti zamestnávateľa

 

Nemocenské poistenie

 

V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní, do 3 dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca musí zamestnávateľ podať tlačivo na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku. Vzor tlačiva nájdete TU.
 
Garančné poistenie

 

V prípade vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, či už vyhlásením konkurzu, alebo bez, musí zamestnávateľ:

  • Informovať o tejto skutočnosti zamestnancov do piatich dní od jej vzniku
  • oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku. Vzor tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti nájdete TU.
  • potvrdiť zamestnancovi nároky z pracovného pomeru podľa § 102 ods. 1 za posledné tri mesiace pracovného pomeru pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo za posledné tri mesiace pred skončením pracovného pomeru. Toto tlačivo do desiatich pracovných dní doručiť Sociálnej poisťovni

 
Úrazové poistenie

 

V prípade, ak sa stane zamestnancovi úraz pri výkone jeho práce, oznámiť písomne pobočke pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, najneskôr do troch dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel. Tiež má povinnosť predložiť pobočke záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii a registrácii, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania do ôsmich dní od ich doručenia.

 

 

Evidencia zamestnávateľa

 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.

 

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

 

  • priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo FO)
  • deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi
  • vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený
  • obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie
  • obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky

 

Uvedené povinnosti je zamestnávateľ povinný podľa § 231 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov plniť na tlačivách alebo inou formou, ktorých obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa. Tlačivom na účely dôchodkového poistenia je Evidenčný list dôchodkového poistenia.

 

Evidenčné listy sú rozhodujúce podklady na rozhodovanie o dôchodkových dávkach, pretože obsahujú údaje, podľa ktorých sa určuje nárok na dôchodok a jeho suma. Ich význam spočíva v tom, že sú podkladom na rozhodovanie o dávkach značného finančného rozsahu. Zodpovedne tomuto významu im musí zamestnávateľ venovať náležitú pozornosť.

 

 

Administratívne povinnosti súhrnne

 

P.č. Činnosť Termín Tlačivo Poznámky
 1. Registrácia zamestnávateľa Do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca Registračný list zamestnávateľa
 2. Registrácia poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pre začiatkom činnosti zamestnanca Registračný list FO
 3. Mesačný výkaz poistného a príspevkov Posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak je určený deň výplaty, tak v deň poslednej výplaty mesiaca Mesačný výkaz poistného a príspevkov Podáva sa mesačne za zamestnancov v pravidelným príjmom
    Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha Príloha k mesačnému výkazu
 4. Výkaz poistného a príspevkov Posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Ak je určený deň výplaty, tak v deň poslednej výplaty mesiaca Výkaz poistného a príspevkov Podáva sa mesačne za zamestnancov v nepravidelným príjmom
      Výkaz poistného a príspevkov – príloha  Príloha k výkazu
 5. Evidenčný list dôchodkového poistenia Do 3 dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku alebo od skončenia pracovného pomeru Evidenčný list dôchodkového poistenia
 6. Pracovná neschopnosť zamestnanca viac ako 10 dní do 3 dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá dlhšie ako 10 dní
 7. Vznik platobnej neschopnosti – Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti Do 8 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti
  Údaje o zamestnancoch pri poskytovaní dávky garančného poistenia Do 10 dní od doručenia tlačiva Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia
 8. Vznik pracovného úrazu na pracovisku Do 3 dní od vzniku úrazu Oznámenie poistnej udalosti

 

Všetky vzory tlačív je možné nájsť na stránke Sociálnej poisťovne.

 

 

Podanie tlačív a platenie poistného

 

Zamestnávateľ môže tlačivá odoslať Sociálnej poisťovni elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Formu, obsah a spôsob zasielania určuje Sociálna poisťovňa.

 

 

Zdroj: socpoist.sk

Autor: Účtuj.sk