Transferové oceňovanie – Transakčné ziskové metódy – #4

Transakčné ziskové metódy a príklady použitia.

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

V minulom článku sme vysvetlili metódy transferového oceňovania a postup výberu metódy. V tomto článku sa budeme venovať tradičným transakčným metódam.

 

Transakčné ziskové metódy vychádzajú z porovnávania zisku, ktorý plynie z konkrétnej kontrolovanej transakcie. K takýmto metódam patrí metóda delenia zisku a metóda čistého obchodného rozpätia.

 

 

Metóda delenia zisku

 

Metóda delenia zisku je upravená v § 18 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Metóda vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého z kontrolovanej transakcie medzi závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu. Metóda delenia zisku je dvojstranná metóda.

 

Delenie agregovaných ziskov sa môže realizovať buď na základe alokačného kľúča, ktorým môže byť konkrétne číslo (napr. pomer 30/70, ktorý používajú nezávislé osoby v porovnateľných transakciách) alebo na základe premennej (napr. pomerná časť výdavkov vynaložených jednou zo strán transakcie na výkon určitej funkcie, napr. marketing).

 

Použitie metódy je vhodné v situáciách, keď sa jedná o vysoko integrované transakcie, keď zmluvné strany prispievajú v rámci transakcie unikátnym spôsobom alebo keď vlastnia hodnotný nehmotný majetok. Rozlišujeme dva prístupy delenia zisku – na základe kontribučnej alebo reziduálnej analýzy.

 

 

Kontribučná analýza – príklad

 

Spoločnosť ABC SK vyrába bicykle. Pri ich výrobe vyvinula špeciálny typ zliatiny, vďaka ktorému má rám bicykla nízku hmotnosť a vysokú tvrdosť. Zahraničná závislá spoločnosť ABC CZ predáva tieto bicykle pod známou obchodnou značkou, ktorá je jej obchodným majetkom. Na propagáciu obchodnej značky vynakladá ABC CZ značné prostriedky. Z predaja bicyklov dosiahli obe spoločnosti úhrnný zisk vo výške 10 mil. €. Nezávislé spoločnosti by si za porovnateľných podmienok delili zisk z takejto transakcie v pomere 3:2. Na základe toho by agregovaný zisk z transakcie mal byť rozdelený nasledovne : spoločnosti ABC SK má pripadnúť 6 mil. € a spoločnosti ABC CZ 4 mil. €

 

 

Reziduálna analýza – príklad

 

Spoločnosť ABC SK vyrába bicykle, ktoré vďaka špeciálnemu materiálu majú nízku hmotnosť a vysokú tvrdosť. Na vývoj tohto špeciálneho materiálu vynaložila ABC SK náklady vo výške 3 mil. €. Zahraničná závislá spoločnosť ABC CZ predáva tieto bicykle pod známou obchodnou značkou, pričom vyvinula unikátnu marketingovú stratégiu šitú na mieru pre daný trh. Na túto obchodnú stratégiu, ktorá posilnila obchodnú značku na danom trhu vynaložila ABC CZ náklady vo výške 4,5 mil. €. Vzájomná proporcia týchto nákladov je vo výške 2:3. Nezávislý výrobca bicyklov, ktoré nemajú špeciálne vlastnosti, dosahuje pri výrobe rentabilitu výrobných nákladov vo výške 15%. Nezávislý distribútor, ktorý nevlastní obchodnú značku, dosahuje 4% rentabilitu vo vzťahu k tržbám.

 

Výpočet transferovej ceny pri aplikácii metódy delenia zisku na základe reziduálnej analýzy je nasledovný :

 

Agregované údaje ABC SK a ABC CZ :
predajná cena nezávislým odberateľom 10 mil. €
výrobné náklady 5 mil. €
prevádzkové náklady 2 mil. €
prevádzkový zisk 3 mil. €
ziskovosť ABC SK (15% rentabilita výrobných nákladov u nezávislého výrobcu) 0,75 mil. €
ziskovosť ABC CZ (4% rentabilita tržieb u nezávislého distributéra) 0,4 mil. €
čistý zisk ABC SK a ABC CZ spolu (0,75 +0,4) 1,15 mil. €
reziduálny zisk, ktorý treba rozdeliť (3 – 1,15) 1,85 mil. €
podiel ABC SK na reziduálnom zisku (2/5 z 1,85) 0,74 mil. €
podiel ABC CZ na reziduálnom zisku (3/5 z 1,85) 1,11 mil. €
čistý zisk ABC SK (075 + 0,74) 1,49 mil. €
čistý zisk ABC CZ (0,4 + 1,11) 1,51 mil. €
transferová cena transakcie (10 – 3 – 1,51) 5,49 mil. €

 

 

Metóda čistého obchodného rozpätia

 

Metóda čistého obchodného rozpätia je definovaná v § 18 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov. Metóda zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného alebo finančného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k stanovenej základni (napr. náklady, tržby) a porovnáva ju so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

 

Metóda je jednostranná a možno ju použiť len pri jednotlivých transakciách alebo viacerých rovnakých transakciách. Ak daňový subjekt vykonáva viac rôznych typov transakcií, je potrebné skúmať každú transakciu a s ňou spojené funkcie osobitne. Metódu je teda možné aplikovať až po dôslednom vykonaní funkčnej a rizikovej analýzy.

 

Pri aplikovaní metódy čistého obchodného rozpätia je možné použiť rôzne ukazovatele ziskovosti, napr. čistý zisk k tržbám, čistý zisk k nákladom, čistý zisk k majetku. Pritom je však potrebné overiť si, či zvolený ukazovateľ poskytuje spoľahlivé vyjadrenie ziskovosti daňového subjektu a či sú k dispozícii hodnoverné údaje o porovnateľných subjektoch. V praxi sa využívajú na vyhľadávanie porovnateľných ukazovateľov a údajov rôzne komerčné databázy, pričom je potrebné nájsť dostatočnú vzorku porovnateľných údajov, aby pri ich testovaní nedošlo k skresleniu konečného výsledku. Použitie metódy je obmedzené napr. aj vtedy, ak zmluvné strany transakcie vlastnia cenný nehmotný majetok alebo ich príspevok k transakcii má unikátny charakter.

 

 

Príklad

 

Spoločnosť ABC CZ predáva bicykle nezávislej spoločnosti XYZ, ktoré jej dodala závislá spoločnosť ABC SK. Z predaja bicyklov má spoločnosť ABC CZ tržby vo výške 20 mil. €. Za dodaný tovar zaplatila ABC CZ 12 mil. €. Hrubý zisk z tejto transakcie je vo výške 8 mil. €. Prevádzkové náklady na distribúciu a predaj bicyklov sú 5 mil. €. Na základe uvedeného je čistý zisk tejto transakcie 3 mil. €. Ukazovateľ marže čistého zisku k tržbám z predaja je 15% (3 mil.€/20 mil. €). Porovnateľní nezávislí distribútori dosahujú maržu čistého zisku k tržbám vo výške 10%. Na základe toho by mal byť čistý zisk ABC CZ upravený na 2 mil. € a transferová cena (nákupná cena) sa upraví na 13 mil. €.

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: financnasprava.sk

Kľúčové slová: transferové oceňovanie