Účtovanie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ako sa účtuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) definuje zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v Diely IV (od § 105). Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Túto spoločnosť môže pritom založiť aj jedna osoba a maximálne 50 spoločníkov. Spoločnosť sa v prípade jednej osoby zakladá zakladateľkou listinou, v prípade dvoch a viacerých spoločníkov spoločenskou zmluvou (§ 57). Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra (§ 62).

 

Podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou, vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku (§ 4). Taktiež § 16 hovorí, že otvorenie účtovných kníh je ku dňu svojho vzniku. Keďže § 11 hovorí, že účtovný zápis sa zaznamenáva v účtovných knihách a účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, nemôže účtovná jednotka účtovať ešte pred svojim vznikom.

 

Otváracia súvaha

 

Ku dňu vzniku s.r.o. vytvára spoločnosť otváraciu súvahu, ako vyplýva z postupov účtovania – opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (§ 25 odsek 4). Otváracia súvaha obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, základné imanie zapísané do obchodného registra, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom spoločnosti.

 

Údaje z otváracej súvahy slúžia ako údaje „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky. Uvádza to opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 (§ 2 odsek 2).

 

Otvorenie účtovných kníh

 

Podľa postupov účtovania – opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (§ 7 odsek 2) sa začiatočné stavy súvahových účtov pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

 

Zriaďovacie náklady

 

Problematiku zriaďovacích nákladov neupravuje presnejšie žiadny paragraf. Keďže s.r.o. musí vytvoriť otváraciu súvahu vznikom spoločnosti, nemôže o zriaďovacích nákladoch účtovať na nákladových účtoch. Dôvodom je, že náklady nemajú začiatočné stavy, nemôže zostaviť otvárací výkaz ziskov a strát a náklady sa nevykazujú v otváracej súvahe. Pre potrebu účtovania zriaďovacích nákladov bude s.r.o. používať účet 381 – Náklady budúcich období.

 

Po otvorení účtovných kníh sa účet 381 – Náklady budúcich období rozpustí na ťarchu príslušných nákladových účtov.

 

 

Príklad č.1

 

Spoločnosť ABC s.r.o. založili dvaja spoločníci 1.3.2015 podpisom zakladateľskej listiny. Vklad každého spoločníka bol 2500 € pri založení spoločnosti správcovi vkladu splatený. ABC s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra 1.4.2015. Zriaďovacie náklady boli hradené jedným zo spoločníkov zo súkromných financií. Založenie spoločnosti pripravila firma, ktorá sa zaoberá založením spoločností v sume 420 €.

 

Spoločnosť ku dňu vzniku zostaví otváraciu súvahu:
 

Otváracia súvaha k 1.4.2015

Strana Aktív

Strana Pasív

221 Bankový účet 5 000 € 411 Základné imanie 5 000 €
381 Náklady budúcich období 420 € 365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 420 €
Spolu majetok 5 420 € Spolu VI a záväzky 5 420 €

 

Následne spoločnosť otvorí účtovné knihy zostavením začiatočného účtu súvahového:
 

701 – Začiatočný účet súvahový

MD

D

411.1 Základné imanie spoločníka 1 2 500 € 221.1 Bankový účet 5 000 €
411.2 Základné imanie spoločníka 2 2 500 € 381 Náklady budúcich období 420 €
365 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom 420 €
Spolu majetok 5 420 € Spolu VI a záväzky 5 420 €

 
 

Účtovanie:
 

P.č. Doklad Účtovný prípad Doklad MD / D
1. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu základného imania 5 000 € 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 411Účet 411 (Pasíva)
Základné imanie
2. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu záväzku voči spoločníkovi 420 € 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
3. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu bankového účtu 5 000 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
4. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu časového rozlíšenia zriaďovacích nákladov 420 € 381Účet 381 (Aktíva)
Náklady budúcich období
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
5. ID Rozpustenie nákladov budúcich období na ťarchu účtu nákladov 420 € 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 381Účet 381 (Aktíva)
Náklady budúcich období
6. ID Vrátenie zriaďovacích nákladov spoločníkovi 420 € 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 

 

Príklad č. 2

 

Spoločnosť ABC s.r.o. založili dvaja spoločníci 1.3.2015 podpisom zakladateľskej listiny. Vklad každého spoločníka bol 750 € pri založení spoločnosti správcovi vkladu splatený, zvyšok splatia spoločníci do jedného roka. ABC s.r.o. bola zapísaná do obchodného registra 1.4.2015. Zriaďovacie náklady boli hradené jedným zo spoločníkov zo súkromných financií. Založenie spoločnosti pripravila firma, ktorá sa zaoberá založením spoločností v sume 420 €.

 

Podľa § 111 Obchodného zákonníka pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Podľa § 109 hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 €.

 

Spoločnosť ku dňu vzniku zostaví otváraciu súvahu:
 

Otváracia súvaha k 1.4.2015

Strana Aktív

Strana Pasív

221 Bankový účet 1 500 € 411 Základné imanie 5 000 €
353 Pohľadávky za upísané vlastné imanie 3 500 € 365 Záväzky voči spoločníkom 420 €
381 Náklady budúcich období 420 €
Spolu majetok 5 420 € Spolu VI a záväzky 5 420 €

 

Následne spoločnosť otvorí účtovné knihy zostavením začiatočného účtu súvahového:
 

701 – Začiatočný účet súvahový

MD

D

411.1 Základné imanie spoločníka 1 2 500 € 221.1 Bankový účet 1 500 €
411.2 Základné imanie spoločníka 2 2 500 € 353.1 Pohľadávky za upísané vlastné imanie – spoločník 1 1 750 €
353.2 Pohľadávky za upísané vlastné imanie – spoločník 2 1 750 €
365 Záväzky voči spoločníkom 420 € 381 Náklady budúcich období 420 €
Spolu majetok 5 420 € Spolu VI a záväzky 5 420 €

 
 

Účtovanie:
 

P.č. Doklad Účtovný prípad Doklad MD / D
1. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu základného imania 5 000 € 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 411Účet 411 (Pasíva)
Základné imanie
2. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu záväzku voči spoločníkovi 420 € 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
3. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu bankového účtu 1 500 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
4. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu pohľadávok voči spoločníkom 3 500 € 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
5. ID Zaúčtovanie začiatočného stavu časového rozlíšenia zriaďovacích nákladov 420 € 381Účet 381 (Aktíva)
Náklady budúcich období
/ 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
6. ID Rozpustenie nákladov budúcich období na ťarchu účtu nákladov 420 € 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 381Účet 381 (Aktíva)
Náklady budúcich období
7. ID Vrátenie zriaďovacích nákladov spoločníkovi 420 € 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
8. ID Splatenie zvyšnej časti vkladov spoločníkov 3 500 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 353Účet 353 (Aktíva)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: založenie s.r.o.