Zmena zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH)

Pozrite sa, aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty.


 
DPH

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá bola schválená 8.7.2014, prináša niekoľko menších zmien. Zmeny sa týkajú hlavne telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb. Ďalej sa zrušila povinnosť podať kontrolný výkaz v rovnaký deň ako bolo podané daňové priznanie k DPH a tiež sa upravili rôzne dátumy, limity. Vybrané zmeny zákona o DPH nájdete nižšie.

 

 

Zmena platná od 1. októbra 2014
 

 • Znížil sa limit pre podanie súhrnného výkazu zo 100 000 eur na 50 000 eur. Nové znenie paragrafu 80 (2): Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.
 •  

 • Možnosť registrácie vybraných poskytovateľov elektronických služieb do MOSS (Mini One Stop Shop) systému. Registrácia nadobudne účinnosťou zákona 1. januára 2015.

 
Zmeny platné od 1. januára 2015
 

 • Daňový úrad vykoná registráciu zdaniteľnej osoby najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň (do 31.12.2014 bol termín 30 dní). Naďalej ostáva nezmenený termín (najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň), ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku
 •  

 • Zákon o DPH podrobnejšie upravuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby. Upravil sa paragraf 68 a zaň sa vložili paragrafy 68a až 68c, ktoré podrobnejšie upravujú tieto služby
 •  

 • Daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz podľa § 80 Daňovému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca (pôvodne bolo 20 dní)
 •  

 • Zaniká povinnosť podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania
 •  

 • Výška pokuty od daňového úradu v prípade neoprávneného vrátenia nadmerného odpočtu už nebude fixná (1,3 percento zo sumy), ale daňový úrad určí výšku pokuty do 1,3 percenta zo sumy
 •  

 • Možnosť využívania MOSS (Mini One Stop Shop) systému určeného pre poskytovateľov vybraných elektronických služieb. Zákon mení týmto poskytovateľom miesto, kde zaplatia daň. Daň budú platiť v štáte, v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú.