IAS 10 – Udalosti po súvahovom dni

Medzinárodný účtovný štandard IAS 10 - Udalosti po súvahovom dni.

ifrs.org

ifrs.org

Štandard IAS 10 sa vzťahuje na účtovanie a zverejňovanie udalostí po súvahovom dni. Udalosti po súvahovom dni sú udalosti, priaznivé aj nepriaznivé, ktoré nastanú medzi súvahovým dňom a dňom, ku ktorému sa účtovná závierka schváli na zverejnenie. Existujú dva typy udalostí. Prvé sú udalosti poskytujúce dôkaz o stave, ktorý existoval k súvahovému dňu (udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu) a druhé sú udalosti naznačujúce stav, ktorý vznikol po súvahovom dni (udalosti po súvahovom dni, ktoré nevyžadujú úpravu).

 

Cieľom tohto štandardu je predpísať, ak by mala účtovná jednotka z dôvodu udalostí po súvahovom dni upraviť svoju účtovnú závierku a zverejňovanie dátumu, keď bola účtovná závierka schválená na zverejnenie, a udalostí po súvahovom dni.

 

Účtovná jednotka uplatňuje tento štandard na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2005 alebo neskôr. Skoršia aplikácia sa odporúča.

 

 

Udalosti po súvahovom dni vyžadujúce úpravu

 

Účtovná jednotka upraví sumy vykázané v účtovnej závierke tak, aby zohľadňovali udalosti po súvahovom dni, ktoré vyžadujú úpravu.

 

Medzi takéto úpravy patrí napríklad urovnanie súdneho sporu po súvahovom dni, bankrot zákazníka, určenie obstarávacej ceny obstaraného majetku po súvahovom dni, určenie sumy podielov na zisku alebo výplaty odmien po súvahovom dni alebo aj odhalenie podvodu alebo chýb naznačujúcich, že účtovná závierka je nesprávna.

 

 

Udalosti po súvahovom dni nevyžadujúce úpravu

 

Účtovná jednotka neupravuje sumy vykázané vo svojej účtovnej závierke na základe udalostí po súvahovom dni, ktoré si nevyžadujú úpravu.

 

Príkladom udalosti po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu, je pokles trhovej hodnoty investícií medzi súvahovým dňom a dňom, v ktorý sa účtovná závierka schváli na zverejnenie. Pokles trhovej hodnoty zvyčajne nesúvisí so stavom investícií k súvahovému dňu, ale odráža okolnosti, ktoré vznikli v nasledujúcom období. Účtovná jednotka preto neupravuje sumy príslušných investícií vykázaných v účtovnej závierke.

 

Medzi ďalšie takéto udalosti patrí napríklad významné podnikové kombinácie po súvahovom dni alebo odpredaj dôležitej dcérskej spoločnosti, oznámenie plánu na ukončenie činnosti, dôležité nákupy majetku, klasifikácia majetku ako majetku držaného na predaj, iné vyradenie majetku alebo vyvlastnenie dôležitého majetku vládou, zničenie veľkého výrobného závodu požiarom po súvahovom dni, ohlásenie alebo začiatok rozsiahlej reštrukturalizácie účtovnej jednotky, významné a predpokladané transakcie s kmeňovými akciami po súvahovom dni, nezvyčajne veľké zmeny cien majetku alebo kurzov cudzích mien po súvahovom dni, zmeny daňových sadzieb alebo daňových zákonov uzákonené alebo ohlásené po súvahovom dni s významným vplyvom na splatné a odložené daňové pohľadávky a záväzky ,vznik významných záväzkov alebo podmienených záväzkov alebo aj súdny spor.

 

 

Zverejnenie

 

Účtovná jednotka zverejní informácie o tom, k akému dátumu a kým bola účtovná závierka schválená na zverejnenie. Ak sú vlastníci účtovnej jednotky alebo iné osoby oprávnené meniť a dopĺňať účtovnú závierku po jej zverejnení, účtovná jednotka túto skutočnosť zverejní.

 

Ak účtovná jednotka po súvahovom dni získa nové informácie o okolnostiach, ktoré existovali k súvahovému dňu, zaktualizuje zverejnené údaje súvisiace s týmito okolnosťami na základe tejto novej informácie.

 

Nezverejnením významných udalostí po súvahovom dni, ktoré si nevyžadujú úpravu, by sa mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov účtovnej závierky prijaté na jej základe. V tejto súvislosti účtovná jednotka pre každú významnú skupinu udalostí po súvahovom dni nevyžadujúcich si úpravu zverejní:

 

a) charakter udalosti

b) odhad jej finančného účinku, prípadne vyhlásenie, že takýto odhad sa nedá urobiť

 

 

Celý štandard IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky si pozrite TU.

 

 

Zdroj: europa.eu

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IAS 10IAS/IFRS