Registračná pokladnica – #1

Kedy musí podnikateľ použiť registračnú pokladnicu?


Registracna pokladnica
 
Registračné pokladnice upravuje zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

 

Čo je registračná pokladnica?

 

Registračná pokladnica je zariadenie, v ktorom sa zaznamenávajú tržby z predaja tovaru alebo služieb, pričom platba bola prijatá v hotovosti. Registračné pokladnice poznáme elektronické (ERP) a virtuálne (VRP).

 

Elektronickou registračnou pokladnicou je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok. Ide o počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

 

Novelou zákona o ERP od 1. apríla 2015 pribudla virtuálna registračná pokladnica. Ide o prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu.

 

 

Kto musí používať registračnú pokladnicu?

 

Používanie ERP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Používanie ERP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

 

 

Aké platby (tržby) sa musia zaznamenať v registračnej pokladnici?

 

Platba (tržba) prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby sa musia zaznamenať v registračnej pokladnici. Pritom tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

 

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v registračnej poklanici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Podnikateľ je povinný používať registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach, zákazník pritom musí údaje na zobrazovacom zariadení vidieť.

 

 

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na

 

a) predaj

 

1) cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače

2) mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách

3) poštových cenín na filatelistických burzách

4) tovaru prostredníctvom predajných automatov

5) tovaru na dobierku

6) doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb

7) tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave

8) tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím

9) živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov

10) tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie

11) tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov

 

b) služby poskytované

 

1) občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím

2) vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie

3) v rámci praktického vyučovania žiakov

4) prostredníctvom predajných automatov

 

c) bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb

 

 

Predaj akého tovaru a služby musia byť evidované cez registračnú pokladnicu?

 

Každý tovar, ktorý predáva podnikateľ, je povinný používať registračnú pokladnicu. Tovarom je akýkoľvek výrobok, nedokončený výroba, surovina alebo materiál.

 

Pri službách je povinnosť používania registračnej pokladnice vymedzená. Od 1. 1. 2015 sú to tieto služby:

 

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40  Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,  a to len pri  prevádzke parkovacích priestorov
55.10  Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány
55.90 Ostatné ubytovania
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12  Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov,  vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri  službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

 

 

Autor: Účtuj.sk

Zdroj: zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Kľúčové slová: registračná pokladnica