IASB a FASB urobia viac zmien v novom štandarde o výnosoch

Vydanie nového štandardu IFRS 15 sa odkladá o jeden rok.

ifrs.org

ifrs.org

 

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) na svojom zasadnutí dňa 28. apríla odhlasovala jednoročný odklad dátumu účinnosti nového štandardu IFRS 15 – Výnos zo zmlúv so zákazníkmi. Nový dátum účinnosti určila na 1. január 2018.

 

Dôvodom pre odloženie účinnosti štandardu o výnosoch je dohoda IASB a FASB (US Financial Accounting Standards Board) o pridaní ďalších zmien štandardu. Budú pridané prechodné ustanovenia, aby bol pre spoločnosti jednoduchší prechod na nový štandard. Ďalšie zmeny by sa mali týkať ukončených zmlúv. Rady sa tiež nezhodli, ako riešiť otázky ktoré vznikli na základe požiadaviek bezhotovostnej úhrady, prezentácie dane z predaja alebo vymáhateľnosť. Je možné, že niektoré nezhody medzi IASB a FASB budú viesť k rozdielom.

 

IASB a FASB vypracovali štandard IFRS 15 spoločne. Tento nový spoločný štandard nahradí všetky aktuálne medzinárodné aj americké účtovné štandardy upravujúce účtovanie výnosov. Do pôsobnosti štandardu spadajú všetky zmluvy pri dodaní tovaru alebo služieb zákazníkom. Okrem toho štandard definuje aj model pre účtovanie a oceňovanie ziskov a strát z predaja niektorých nefinančných aktív, napr. dlhodobého hmotného majetku.

 

 

Zdroj: ey.com, ifrs.org

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: IFRS 15