Účtovanie zliav – rabaty, skontá a bonusy v podvojnom účtovníctve

Ako sa účtujú zľavy? Rabaty, skontá a bonusy?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Zľava je cenové zvýhodnenie, ktoré poskytuje dodávateľ odberateľovi, resp. predávajúci svojim zákazníkom. Zľavy patria medzi najväčšie marketingové nástroje spoločností s cieľom prilákať zákazníkov. Na úrovni maloobchodu zákazník pri poskytnutej zľave verí, že nakúpil produkt za nižšiu cenu, ako je hodnota produktu. Predajca využíva na vytvorenie zľavy pre zákazníka rabat. Podnikatelia sa takto môžu napríklad zbaviť svojich starých zásob a naskladniť nový tovar. Pri obchodovaní v úrovni B2B (Business-to-Business) sa najčastejšie využívajú skontá a bonusy.

 

Čo je rabat?

 

Rabat je zľava alebo zrážka z predajnej ceny produktu. Rabat poskytuje predávajúci v prospech kupujúceho. Najčastejšie sa vyjadruje v percentách. Rabat znamená odmena za nákup, napríklad:

 

a) množstvový rabat –zákazník nakúpi väčšie množstvo tovaru alebo služieb, za čo dostane zľavu

b) príležitostný rabat – predajca ponúkne zľavu napr. po sezóne, keď chce naskladniť nový tovar

c)  vernostný rabat – predajca si zaviaže zákazníka, ktorý sa stal jeho pravidelným nakupujúcim, zľavou z tovaru alebo služby

 

Ďalej sa rabaty môžu poskytnúť napr. na poškodený alebo rozbalený tovar, pri zavádzaní nového tovaru, kde poskytne rabat výrobca predajcovi, študentské zľavy, seniorské zľavy, rodinné zľavy, zľavová karta, zľavový kupón a iné.

 

Čo je skonto?

 

Skonto je zrážka z ceny už pri platbe. Je to spôsob, ako podporiť včasnú úhradu od odberateľa. Odberateľ takto získava zľavu, keď zaplatí hneď v hotovosti alebo ešte pred dohodnutou lehotou. Skonto sa dohaduje už pri fakturácii. Dodávateľ takto získa rýchlejšie peňažné prostriedky, ktoré môže ďalej využiť v podnikaní. Skonto je teda zľava na základe platby.

 

V praxi sa skonto využíva najčastejšie ako zľava, ktorá láka odberateľa zaplatiť v skoršom termíne. Napr. dodávateľ dodá tovar a službu, pričom faktúru vystaví na plnú sumu. Vo faktúre uvedie, že pri úhrade faktúry v stanovenom termíne môže odberateľ uhradiť o 5 percent menej, ako je fakturovaná suma.

 

Čo je bonus?

 

Bonus patrí medzi najčastejšie poskytované zľavy. Väčšinou sa bonus poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom. Bonus sa poskytuje zväčša pri pravidelnom väčšom množstve odobraného produktu alebo pri prekročení určitej hodnoty fakturácie pri konkrétnej dodávke. Na rozdiel od skonta je bonus naviazaný na cenovú podmienku. Nejedná sa o zníženie ceny, ale o dodanie produktu navyše – napríklad kúpte 3 za cenu 2.

 

Účtovanie zliav – rabaty, skontá a bonusy

 

Podľa postup účtovania sú súčasťou ocenenia zásob zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma, prezentačné akcie, predaj dlhodobého hmotného a nehmotného majetku alebo darovanie.
 
Podľa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty § 22 (4) sa základ dane zníži o sumu zľavy, ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny. Pri dovoze tovaru § 24 (5) sa do základu dane nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru. Ak sa zmluvné strany dohodli na dodatočnej zľave po vzniku daňovej povinnosti, vystavuje sa dobropis (§ 25 (1) b))
 
 

Príklad účtovania – Rabat

 

Spoločnosť sa zaoberá predajom značkového oblečenia. Na začiatku každého roka pripraví pre zákazníkov sezónny výpredaj zimného oblečenia, keďže potrebuje naskladniť nové letné oblečenie, potrebuje sa starého zbaviť. Ide o zľavu z ceny produktu ešte pred zaplatením a dodaním.

 
 
Účtovníctvo dodávateľa
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. VFA Tržba za predaný tovar
DPH
Prijatá platba do pokladnice
50 €
10 €
60 €

2. VFA Poskytnutá zľava 10 % 5 €
1 €
6 €

3. ID Vyskladnenie tovaru zo skladu 35 € 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach

 
 
Účtovníctvo odberateľa ešte pred zaplatením faktúry
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 50 €
10 €
60 €

2.a PFA Zľava na tovar ešte pred zaplatením faktúry 5 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
2.b PFA DPH na odpočítanie 1 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
3. ID Prevzatie tovaru na sklad 50 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru

 
 
Účtovníctvo odberateľa po zaplatení faktúry
 
Spoločnosť si obstarala tovar od dodávateľa. Tovar následne predala za 72 € svojmu zákazníkovi. Dodatočne dostala spoločnosť zľavu 10 %. Keďže už tovar ale predala, musí znížiť aj vzniknuté náklady, ktoré vznikli pri vyskladnení tovaru.
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 50 €
10 €
60 €

2. ID Prevzatie tovaru na sklad 50 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
3. VBÚ Úhrada faktúry 60 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
4. PPD Tržba za predaný tovar
DPH
Prijatá platba do pokladnice
60 €
12 €
72 €

5. ID Vyskladnenie tovaru zo skladu 50 € 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
6.a DPIS Zľava na tovar po zaplatení faktúry 5 € 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
6.b DPIS DPH na odpočítanie 1 € 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
7. ID Zníženie nákladu na základe poskytnutej zľavy od dodávateľa 5 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar

 

 

Príklad účtovania – zľavová poukážka

 

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním wellness zariadenia. Jej zákazníci majú možnosť využiť nákup zľavovej poukážky, ktorou môžu neskôr obdarovať svojich blížnych.
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. PPD Predaj zľavovej poukážky 20 €
4 €
24 €

2. PPD Tržba za predanú službu
Zúčtovanie predanej zľavovej poukážky
DPH
Prijatá platba do pokladnice
50 €
20 €
6 €
36 €

 
 

Príklad účtovania – Skonto

 

Spoločnosť predáva tovar inej spoločnosti. Na základe zmluvy má odberateľ možnosť využiť zľavu 10 %, ak zaplatí faktúru v skoršom termíne.
 
Účtovníctvo dodávateľa
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. VFA Tržba za predaný tovar
DPH
Fakturovaná suma
50 €
10 €
60 €

2. DPIS Odberateľ využil skonto – vystavený dobropis 5 €
1 €
6 €

3. ID Vyskladnenie tovaru zo skladu 35 € 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
4. VBÚ Prijatie úhrady 54 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia

 
Účtovníctvo odberateľa
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 50 €
10 €
60 €

2.a DPIS Odberateľ využíva skonto, poníži sumu dodávky 5 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
2.b DPIS DPH na odpočítanie 1 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 343Účet 343 (Pasíva)
Daň z pridanej hodnoty
3. ID Prevzatie tovaru na sklad 45 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
4. VBÚ Úhrada faktúry 54 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
 

Príklad účtovania – Bonus

 

Spoločnosť predáva tovar inej spoločnosti. Dodávateľ ponúka odberateľovi zľavu – bonus, ak kúpi 2 ks tovaru, tretí ma zadarmo.
 
Účtovníctvo dodávateľa
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. VFA Tržba za predaný tovar (2ks)
DPH
Fakturovaná suma
100 €
20 €
120 €

2. ID Vyskladnenie tovaru zo skladu (1ks za 35€) 70 € 504Účet 504 (Náklad)
Predaný tovar
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
3. ID Vyskladnenie tovaru zo skladu (1ks za 35€) – poskytnutie bonusu 35 € 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
4. VBÚ Prijatie úhrady 120 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia

 
Účtovníctvo odberateľa
 

P.č. Doklad Text Cena MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 100 €
20 €
120 €

2. ID Prijatý bonus od dodávateľa (1 ks) 50 € 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
3. ID Prevzatie tovaru na sklad 150 € 132Účet 132 (Aktíva)
Tovar na sklade a v predajniach
/ 131Účet 131 (Aktíva)
Obstaranie tovaru
4. VBÚ Úhrada faktúry 120 € 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 
 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: podvojné účtovníctvozľava