Virtuálna registračná pokladnica – #4

Čo je to virtuálna registračná pokladnica?

Autor: financnasprava.sk

Autor: financnasprava.sk

 

Novelou zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa rozširuje pole služieb, pri ktorých musia podnikatelia používať registračnú pokladnicu. Pri tejto zmene Finančná správa SR zriadila virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá je len virtuálna ako aplikácia na webovej stránke Finančnej správe.
 
Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

 

 

Čo umožňuje virtuálna registračná pokladnica?

 

a) vytlačenie ochranného znaku a unikátneho identifikačného kódu pokladničného dokladu vygenerovaného virtuálnou registračnou pokladnicou len na pokladničnom doklade

b) vytlačenie dokladov označených slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” alebo “VKLAD” tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak

c) vytlačenie dokladu označeného slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová “NEPLATNÝ DOKLAD”

d) evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách

e) vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok

f) vytlačenie pokladničného dokladu

g) vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky

h) záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav

i) vytlačenie kópie originálu pokladničného dokladu tak, aby tento neobsahoval ochranný znak a ani unikátny identifikačný kód pokladničného dokladu vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou

j) vytlačenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena b), na intervalovej uzávierke a prehľadovej uzávierke

k) zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny

l) získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov

 

 

Pre používanie VRP musí podnikateľ disponovať len tlačiarňou, ktorá bude komunikovať s virtuálnou registračnou pokladnicou. To bude umožňovať podnikateľovi vytlačenie tlačových výstupov, ktoré musia byť čitateľné po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

 

Registrácia podnikateľa a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice

 

Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu až po registrácii na daňovom úrade a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikateľa zaregistruje a kód virtuálnej registračnej pokladnice pridelí ktorýkoľvek daňový úrad. Na účely registrácie a na účely pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ predloží písomnú žiadosť. Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.

 

Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu podnikateľa zaregistruje a pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice. Po zaregistrovaní podnikateľa daňový úrad odovzdá podnikateľovi prihlasovacie údaje, ktoré bude podnikateľ používať na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

 
Žiadosť o registráciu nájdete na https://vrp.financnasprava.sk
 
 

Rozdiely medzi elektronickou a virtuálnou registračnou pokladnicou

 

Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje rovnaké údaje ako doklad vyhotovený ERP, ale obsahuje navyše tiež unikátny identifikačný kód vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou. Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.

 

 

Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice

 

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania. Daňový úrad v deň oznámenia zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

 

Ak podnikateľ prekročí počet vydaných pokladničných dokladov, finančné riaditeľstvo posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikateľ je povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice začať používať elektronickú registračnú pokladnicu.

 

 

Finančná správa pripravila podrobný návod, ako využívať virtuálnu registračnú pokladnicu.

 

 

Zdroj: zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: registračná pokladnicaVRP