Dlhodobý hmotný majetok v podvojnom účtovníctve – #2

Čo je dlhodobým hmotným majetkom v účtovníctve? (časť druhá)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Pokračovanie článku DHM

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa účtuje na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok. Medzi tento majetok patria najmä:

 

  • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku
  • technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak
  • technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 eur
  • technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom
  • technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur

 

 

Pozemky

 

Na účte 031 – Pozemky sa účtujú všetky pozemky. Jeho nadobudnutie je na základe zmluvy, pričom vlastnícke právo alebo právo správy sa nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností. Majetok ako pozemok sa účtuje ešte aj pred nadobudnutím, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva správy účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva.

 

Obstaranie ložísk nerastných surovín sa účtuje tiež ako pozemky, pričom ocenenie pozemku je vrátane ceny ložiska nerastných surovín. Obstarávacia cena pozemku sa znižuje postupne formou opravnej položky o hodnotu vyťažených surovín. Po vyťažení ložiska a jeho rekultivácii sa suma zaúčtovanej opravnej položky zníži o výdavky na rekultiváciu, maximálne však do výšky zaúčtovanej opravnej položky.

 

Do obstarávacej ceny pozemku sa zahrnie hodnota kúpeného lesa, ak sa kúpil za účelom jeho pestovania. Obstarávacia cena kúpeného pozemku vysadeného stromami alebo kríkmi, ktoré nie sú pestovateľským celkom trvalých porastov, je cena vrátane výsadby.

 

 

Umelecké diela a zbierky

 

Na účte 032 – Umelecké diela a zbierky sa účtujú umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

 

Na účte 032 účtujeme umelecké diela, ak nie sú súčasťou stavebných objektov a tiež zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti, hnuteľné kultúrne pamiatky.

 

 

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku

 

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Odpisovanie presne upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 22 až 28.

 

 

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku:

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

 

 

Opravné položky k dlhodobému majetku

 

Opravné položky tvoríme k dlhodobému hmotného majetku cez spoločný účet: 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku.

 

 

Autor: Účtuj.sk