Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014

Podrobnosti o ročnom zúčtovaní za rok 2014.


oznamenie o prijmoch
 

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie vykonáva zdravotná poisťovňa. Upravuje to zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a vyhláška MZ SR č. 116/2014 Z. z.  o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. Ročné zúčtovanie vykoná zdravotná poisťovňa za rok 2014 k 31. decembru 2014.

 

Za koho zdravotná poisťovňa vytvorí ročné zúčtovanie?

 

  • zamestnanca jedného zamestnávateľa, ak jeho príjem zo závislej činnosti v niektorom mesiaci presiahol 4 025 € (t. j. mal tzv. kolísavé príjmy)
  • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem jednotlivo nepresiahol v žiadnom mesiaci 4 025 €, ale v úhrne zo všetkých zamestnaní mesačný príjem presiahol výšku 4 025 €
  • zamestnanca viacerých zamestnávateľov, ak príjem v každom mesiaci presiahol výšku 4 025 €
  • samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO)
  • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba – samoplatiteľ, poistenec štátu), ktorý mal príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem
  • poistenca (t. j. zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba – samoplatiteľ a poistenec štátu), ktorý mal príjem z dividend

 

V ostatných prípadoch zdravotná poisťovňa nevykoná ročné zúčtovanie, ak nie je predpoklad, že výsledkom ročného zúčtovania bude preplatok alebo nedoplatok poistného. Zamestnancom, ktorí nie sú v tomto zozname má povinnosť vytvoriť ročné zúčtovanie zamestnávateľ.

 

Aké sú podklady pre ročné zúčtovanie poistného?

 

Podkladom pre ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní sú v prípade zamestnancov z údajov vykázaných zamestnávateľmi v mesačných výkazoch preddavkov na poistné, v prípade SZČO daňové priznania, v prípade príjmoch z dividend alebo výkonu osobného asistenta oznámenia o príjmoch, v prípade platiteľov dividend z výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend alebo v prípade, ak platiteľom poistného za poistenca je štát, tak z údajov poskytnutých štátnymi inštitúciami.

 

Kto dostane ročné zúčtovanie?

 

Ročné zúčtovanie dostane každá fyzická osoba osobne, okrem fyzickej osoby, ktorá mala jedného zamestnávateľa počas celého roka 2014 a mala príjmy len z tohto zamestnania, tak v tomto prípade ročné zúčtovanie dostane zamestnávateľ.

 

Oznamovacia povinnosť o príjmoch za rok 2014

 

Oznamovaciu povinnosť majú len poistenci, ktorí mali v roku 2014 tieto príjmy:

 

  • príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov], pričom povinnosť oznámiť tieto príjmy sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 01.01.2011 do 31.12.2012
  • príjmy podľa §10b ods. 1 písm. e) zákona – tzv. dividendy [príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 01.01.2013, ak boli vyplatené právnickou osobou, ktorá vypláca dividendy a nemá sídlo na území Slovenskej republiky
  • príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta

 

Títo poistenci musia do 31.5.2015 odovzdať Oznámenie o príjmoch za rok 2014. Jeho vzor nájdete TU.

 

Aké je minimálne a maximálne poistné za rok 2014?

 

Minimálne poistné na verejné zdravotné poistenie za celý rok 2014 je 676,20 €, pričom mesačne to činí 56,35 €. Maximálne poistné za celý rok 2014 je 6 762 €.

 

Výsledok ročného zúčtovania

 

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne môže byť stav vyrovnaný – ak poistenec zaplatil správnu výšku v preddavkoch. Ak je výsledok ročného zúčtovania preplatok, zdravotná poisťovňa ho oznámi platiteľovi poistného/poistencovi zaslaním oznámenia. Ak je výsledok ročného zúčtovania nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho platiteľovi poistného.

 

Termíny

 

31. marec 2015 Poistenec je povinný preukázať príslušnej zdravotnej poisťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine
31. máj 2015 Poistenci, ktorí mali príjem z výkonu činnosti osobného asistenta a poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o príjmoch za rok 2014.
30. september 2015 Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného
31. október 2015 Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania
31. december 2015 Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ nedosiahol najmenej 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok)

 

 

ZdroJ: vszp.sk, dovera.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: zdravotné poistenie