Opravné položky v podvojnom účtovníctve – #2

Čo sú to opravné položky a kedy sa tvoria? (druhá časť)

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Pokračovanie prvého článku o opravných položkách.

 

 

Dlhodobý finančný majetok

 

K cenným papierom a podielom, ktorých zmena reálnej hodnoty sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov okrem cenných papierov a podielov podľa § 14 ods. 12, sa tvorba a zúčtovanie opravnej položky účtuje takto:

 

a) suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi ocenením podľa § 25 ods. 1 zákona a reálnou hodnotou tohto majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku alebo účtu 291– Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. Ak sa účtovala zmena reálnej hodnoty v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, zúčtuje sa opačným účtovným zápisom ako jej tvorba

 

b) suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi reálnou hodnotou tohto majetku a ocenením podľa § 25 ods.1 zákona a je k tomuto majetku vytvorená opravná položka, sa

 

1. vo výške vytvorenej opravnej položky zúčtuje na ťarchu účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku alebo účtu 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku,

 

2. vo výške sumy tvoriacej rozdiel účtuje na ťarchu účtu 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely alebo účtu 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

 

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku, ktorého hodnota sa oceňuje metódou vlastného imania, sa účtuje, ak predpokladané budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako je hodnota tohto majetku ocenená metódou vlastného imania. Opravná položka sa účtuje primerane postupom ako pri finančnom majetku, ktorého zmena reálnej hodnoty sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

 

Tvorba opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku, k obstarávanému finančnému majetku a k poskytnutým preddavkom na finančný majetok sa účtuje na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek k finančnému majetku v účtovej skupine 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku.

 

 

Zúčtovanie opravnej položky

 

Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácií, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva.

 

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku.

 

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom v prospech účtu:

 

a) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

b) 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

c) 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

d) 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

e) 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

 

 

Opravné položky ako daňové výdavky

 

Daňovú uznateľnosť opravných položiek ako výdavkov upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v § 20. Zákon uznáva ako daňové výdavky tvorbu opravných položiek k:

 

1) nadobudnutému majetku

2) nepremlčaným pohľadávkam

3) pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní

4) nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky

5) nepremlčaným pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní (zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní)

6) nepremlčaným pohľadávkam zdravotných poisťovní okrem pohľadávok z verejného zdravotného poistenia prislúchajúcich k výnosom oslobodeným od dane

7) nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní

 

 

Účtovanie opravných položiek

 

Zúčtovanie OP
Tvorba OP Vyradenie majetku Čiastočné alebo úplné zrušenie
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k materiálu 505Účet 505 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
/ 191Účet 191 (Pasíva)
Opravné položky k materiálu
191Účet 191 (Pasíva)
Opravné položky k materiálu
/ 11x
191Účet 191 (Pasíva)
Opravné položky k materiálu
/ 505Účet 505 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
Opravná položka k nedokončenej výrobe 611Účet 611 (Výnos)
Zmena stavu nedokončenej výroby
/ 192Účet 192 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenej výrobe
192Účet 192 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenej výrobe
/ 121Účet 121 (Aktíva)
Nedokončená výroba
192Účet 192 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenej výrobe
/ 611Účet 611 (Výnos)
Zmena stavu nedokončenej výroby
Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby 612Účet 612 (Výnos)
Zmena stavu polotovarov
/ 193Účet 193 (Pasíva)
Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
193Účet 193 (Pasíva)
Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
/ 122Účet 122 (Aktíva)
Polotovary vlastnej výroby
193Účet 193 (Pasíva)
Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
/ 612Účet 612 (Výnos)
Zmena stavu polotovarov
Opravná položka k výrobkom 613Účet 613 (Výnos)
Zmena stavu výrobkov
/ 194Účet 194 (Pasíva)
Opravné položky k výrobkom
194Účet 194 (Pasíva)
Opravné položky k výrobkom
/ 123Účet 123 (Aktíva)
Výrobky
194Účet 194 (Pasíva)
Opravné položky k výrobkom
/ 613Účet 613 (Výnos)
Zmena stavu výrobkov
Opravná položka k zvieratám 614Účet 614 (Výnos)
Zmena stavu zvierat
/ 195Účet 195 (Pasíva)
Opravné položky k zvieratám
195Účet 195 (Pasíva)
Opravné položky k zvieratám
/ 124Účet 124 (Aktíva)
Zvieratá
195Účet 195 (Pasíva)
Opravné položky k zvieratám
/ 614Účet 614 (Výnos)
Zmena stavu zvierat
Opravná položka k tovaru 505Účet 505 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
/ 196Účet 196 (Pasíva)
Opravné položky k tovaru
196Účet 196 (Pasíva)
Opravné položky k tovaru
/ 13x
196Účet 196 (Pasíva)
Opravné položky k tovaru
/ 505Účet 505 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku 565Účet 565 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
/ 291Účet 291 (Aktíva)
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
291Účet 291 (Aktíva)
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
/ 25x
291Účet 291 (Pasíva)
Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
/ 565Účet 565 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Opravná položka k pohľadávkam 547Účet 547 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
/ 391Účet 391 (Pasíva)
Opravné položky k pohľadávkam
391Účet 391 (Pasíva)
Opravné položky k pohľadávkam
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
391Účet 391 (Pasíva)
Opravné položky k pohľadávkam
/ 547Účet 547 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Opravná položka k dlhodobému majetku
Opravná položka k DNM 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 091Účet 091 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
091Účet 091 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
/ 07x
091Účet 091 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Opravná položka k DHM odpisovanému 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
/ 08x
092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Opravná položka k DHM neodpisovanému 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
/ 03x
092Účet 092 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Opravná položka k nedokončenému DNM 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 093Účet 093 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
093Účet 093 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
/ 041Účet 041 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
093Účet 093 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Opravná položka k nedokončenému DHM 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 094Účet 094 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
094Účet 094 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
/ 042Účet 042 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
094Účet 094 (Pasíva)
Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Opravná položka k DFM 565Účet 565 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
/ 096Účet 096 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
096Účet 096 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
/ 06x
096Účet 096 (Pasíva)
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
/ 565Účet 565 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Opravná položka k preddavkom na DM 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
/ 095Účet 095 (Pasíva)
Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
095Účet 095 (Pasíva)
Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
/ 05x
095Účet 095 (Pasíva)
Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
/ 553Účet 553 (Náklad)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

 

 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: opravné položky