Dlhodobý finančný majetok v podvojnom účtovníctve – #1

Čo je dlhodobým finančným majetok v účtovníctve? (prvá časť)

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Medzi dlhodobý finančný majetok patrí majetok, ktorého doba použitia je dlhšia ako jeden rok. Patria sem najmä cenné papiere a podiely, pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou v konsolidovanom celku, dlhodobé pôžičky a umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

 

Cenné papiere

 

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.

 

Za cenný papier sa podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch pokladajú: akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladištné listy, skladiskové záložné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy, investičné certifikáty a iný druh cenného papiera.

 

Účtovné jednotky účtujú o cenných papieroch v prípade investovania voľných peňažných prostriedkov alebo v prípade získania peňažných prostriedkov ako cudzí zdroj majetku. Cenné papiere sa sledujú na analytických účtoch podľa druhu cenných papierov, emitentov a mien, na ktoré cenné papiere a podiely znejú.

 

Základným členením cenných papierov je na základe ich obchodovateľnosti – obchodovateľné cenné papiere a neobchodovateľné cenné papiere. Obchodovateľné cenné papiere je možné obchodovať na verejnom finančnom trhu. Neobchodovateľné cenné papiere nevstupujú na verejný trh. Dôležitý je zámer účtovnej jednotky, ktorá obstará cenný papier, či ho obstará s úmyslom obchodovať s ním alebo neobchodovať s ním. Ak má úmysel obchodovať s cenným papierom, o cennom papieri sa účtuje ako o krátkodobom majetku, lebo sa môže vedenie spoločnosti kedykoľvek cenný papier predať. Je držaný za účelom vykonania obchodu na verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk v krátkodobom horizonte. Ak má účtovná jednotka úmysel neobchodovať s cením papierom, účtuje sa o cennom papieri ako o dlhodobom finančnom majetku.

 

Cenné papiere na obchodovanie sa oceňujú reálnou hodnotou. Súčasťou obstarávacej ceny cenného papiera a podielu sú náklady súvisiace s obstaraním cenného papiera a podielu, napríklad poplatky, provízie za sprostredkovanie. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú najmä úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

 

 

Podiely

 

Podiel definuje Obchodný zákonník (§ 61 odsek 1). Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti, pričom čistým obchodným imaním je vlastné imanie účtovnej jednotky. Podiel môže byť pritom ako podiel v akciovej spoločnosti, pričom hovoríme o akciách. Podiel v s.r.o. tvorí obchodný podiel na spoločnosti.

 

Podiel vyjadruje percento na hlasovacích právach inej účtovnej jednotky. Ak je podiel na hlasovacích právach viac ako 50 percent, hovoríme o dcérskej účtovnej jednotke. Ak je podiel na hlasovacích právach najviac 50 percent a najmenej 20 percent, hovoríme o spoločnosti s podstatným vplyvom. Ak je podiel na hlasovacích právach menej ako 20 percent, hovoríme o realizovateľných cenných papieroch a podieloch.

 

 

Dlhové cenné papiere

 

Dlhové cenné papiere sú cenné papiere úverového charakteru. Účtovná jednotka môže dlhový cenný papier obstarať a tiež emitovať. Ak sa dlhový cenný papier obstará, radí ho účtovná jednotka do finančného majetku, rozlišuje sa ešte dlhodobý finančný majetok – napríklad dlhopis, alebo krátkodobý finančná majetok – napríklad zmenka. Ak účtová jednotka dlhový cenný papier emitovala, účtuje o ňom ako o záväzku.

 

Ako dlhový cenný papier sa účtuje cenný papier úverovej povahy, napríklad dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou (kupónový dlhopis), dlhopis, u ktorého je úrokový výnos stanovený rozdielom medzi menovitou hodnotou a jeho nižším emisným kurzom (diskontované cenné papiere) a zmenky.

 

U dlhových cenných papierov sa účtuje o úrokovom výnose na ťarchu príslušného účtu, pričom sa tento úrokový výnos zaznamenáva na analytický účet k príslušnému účtu cenných papierov a v prospech účtu účtovej skupiny 66 – Finančné výnosy. O úrokovom výnose sa účtuje v priebehu doby, ktorá uplynie medzi nákupom cenného papiera a splatnosťou cenného papiera vo vecnej a časovej súvislosti.

 

Úrokovým výnosom pri dlhových cenných papieroch sa rozumie

 

a) pri dlhových cenných papieroch s úrokovou sadzbou výnos stanovený touto sadzbou,
b) pri diskontovaných cenných papieroch rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu a obstarávacou cenou.

 
Pri dlhových cenných papieroch držaných do doby splatnosti sa rozdiel medzi obstarávacou cenou bez kupónu a menovitou hodnotou účtuje vo vecnej a časovej súvislosti podľa charakteru buď na ťarchu účtu účtovej skupiny 56 alebo v prospech účtu účtovej skupiny 66 súvzťažne s účtom finančného majetku. Pri diskontovaných cenných papieroch držaných do doby splatnosti sa v prospech príslušného účtu v účtovej skupine 66 účtuje vo vecnej a časovej súvislosti rozdiel medzi ich obstarávacou cenou a menovitou hodnotou.

 

 

Zmena reálnej hodnoty

 

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom sa účtuje na ťarchu účtu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

 

Zmena hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní účtovnej jednotky, pre ktorú je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv, sa účtuje pri ocenení metódou vlastného imania takto:

 

a) zmena reálnej hodnoty cenného papiera a podielu sa zaznamená na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného finančného majetku súvzťažne s účtom 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
b) pri predaji sa zaúčtovaná zmena hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného finančného majetku súvzťažne s účtom 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie sa účtuje takto:

 

a) zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov na ťarchu účtu 566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok súvzťažne s účtom finančného majetku,
b) zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov v prospech účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku súvzťažne s účtom finančného majetku.

 

U diskontovaných cenných papierov je zmena v ocenení reálnou hodnotou súčasťou úrokového výnosu.

 

 

Pokračovanie článku nájdete v ďalšom príspevku.

 

 

Autor: Účtuj.sk