Dlhodobý hmotný majetok v jednoduchom účtovníctve – #1

Postupy účtovania DHM v jednoduchom účtovníctve. (prvá časť)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Podľa postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa účtuje dlhodobý hmotný majetok v knihe dlhodobého majetku. Takýto DHM môže byť nadobudnutý dodávateľským spôsobom, vytvorený vlastnou činnosťou, darovaný, preradený z osobného užívania do podnikania alebo novozistený pri inventarizácii.

 

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 1700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Hmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma 1700 €, možno zaradiť do dlhodobého majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. Ak sa takýto hmotný majetok nezaradí do dlhodobého hmotného majetku, účtuje sa do výdavkov bežného obdobia.

 

Podmienkou zaradenia dlhodobého hmotného majetku do používania nie je jeho úhrada. Uvedením do používania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho používanie.

 

Čo je dlhodobým hmotným majetkom?

 

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie a nesmú byť súčasťou stavebných objektov

b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko – ekonomickým určením

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky

d) plemenné a chovné zvieratá za účelom hospodárskeho využitia, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pričom hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa

e) hospodársky využívané chovy muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky

f) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. Súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby

 

Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

 

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami

d) náklady na biologickú rekultiváciu

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedení m do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny

 

Technické zhodnotenie a odpisovanie

 

Ocenenie dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku o 1700 €. Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu 1700 €, nezvýši sa obstarávacia cena tohto majetku.

 

DHM sa odpisuje podľa odpisového plánu. Odpisy sa účtujú v knihe dlhodobého majetku a v peňažnom denníku v rámci uzávierkových prác.

 

 

Autor: Účtuj.sk