Kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy v jednoduchom účtovníctve

Na čo sa používa kniha pohľadávok a záväzkov a pomocné knihy?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

V jednoduchom účtovníctve používame peňažný denník, ktorý sme si predstavili v minulom článku a knihu pohľadávok, knihu záväzkov a pomocné knihy.

 

Kniha pohľadávok

 

Kniha pohľadávok je účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve. Evidujeme v nej všetky vzniknuté pohľadávky, hlavne prijaté faktúry od dodávateľov.

 

V knihe pohľadávok zaznamenávame najmä údaje o:

a) dlžníkoch
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení
c) poskytnutých preddavkoch
d) poskytnutých úveroch
e) pohľadávkach dane z príjmov
f) pohľadávkach nepriamych daní
g) pohľadávkach voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

 

Pozrite si vzor knihy pohľadávok

 

Kniha záväzkov

 

Kniha záväzkov je účtovnou knihou v jednoduchom účtovníctve. Evidujeme v nej všetky vzniknuté záväzky, hlavné vystavené faktúry odberateľom.

 

V knihe záväzkov zaznamenávame najmä údaje o:

a) veriteľoch
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení
c) prijatých preddavkoch
d) prijatých úveroch
e) záväzkoch dane z príjmov
f) záväzkoch nepriamych daní
g) záväzkoch voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

 

Pozrite si vzor knihy záväzkov

 

Pomocné knihy

 

Pomocné knihy sú knihy v jednoduchom účtovníctve, ktoré sa vedú, ak je potrebné preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke.

 

Medzi pomocné knihy patria:

a) Kniha dlhodobého hmotného majetku

b) Kniha dlhodobého nehmotného majetku

c) Kniha finančného majetku

d) Kniha zásob

e) Kniha cenín

f) Pokladničná kniha

g) Kniha účet v banke

h) Kniha o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov

i) Kniha sociálneho fondu

 

Pozrite si vzor knihy dlhodobého majetku

 

Autor: Účtuj.sk