Dlhodobý nehmotný majetok v jednoduchom účtovníctve – #2

Účtovanie DNM v jednoduchom účtovníctve. (druhá časť)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 
V minulom článku sme predstavili definíciu dlhodobého nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve. V tomto článku sa budeme venovať príkladom účtovania DNM. Príklady uvedieme na účtovaní softvéru a peňažnom denníku.

 

Príklad pre nadobudnutie softvéru dodávateľským spôsobom

 
Podnikateľ obstaral účtovný softvér v hodnote 4 000 € bez DPH. Prijatú faktúru zaevidoval do Knihy záväzkov. Ďalej účtuje úhradu faktúry v peňažnom denníku.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Služby Iné Nákup DM DPH
1. Úhrada faktúry za softvér B 4800 € 4000 € 800 €
2. Uzávierka: Odpis softvéru ID 1000 € 1000 €

 
Softvér zaradil podnikateľ do DNM, keďže jeho obstarávacia cena je vyššia ako 2400 €. Podľa odpisového plánu ho bude odpisovať 4 roky. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Na konci obdobia softvér odpísal.

 
 

Príklad pre vytvorenie softvéru vlastnou činnosťou

 
Podnikateľ sa rozhodol vyvíjať softvér pre vlastné potreby. Na vývoj softvéru využil prácu svojich zamestnancov.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VOZD
Iné Mzdy Iné
1. Priznané mzdy zamestnancom B 4000 € 4000 €
2. Uzávierka: Aktivácia DNM ID 4000 € 4000 €
3. Uzávierka: Odpis softvéru ID 1000 € 1000 €

 

Podnikateľ zaplatil na výplatách (abstrahujeme od výdavkov do fondov) sumu 4000 € zamestnancom, ktorý sa podieľali na vývoji. Tento výdavok musí ísť do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Aktivovanie majetku sa robí cez uzávierkové práce ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Týmto sa vynulujú vynaložené náklady. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 4 roky.

 
 

Bezodplatné nadobudnutie softvéru – darovaním

 
Podnikateľ prijal softvér ako dar od inej spoločnosti v sume 4000 €. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 4 roky. V rámci uzávierkových prác musí odpis zaúčtovať ako príjem ovplyvňujúci základ dane.

 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis softvéru ID 1000 € 1000 €

 
Odpisom sa vyjadruje pomerná časť opotrebovania majetku, teda sa zdaniteľný príjem časovo rozlišuje po dobu používania softvéru.
 
 

Preradenie z osobného užívania do podnikania

 
Podnikateľ preradil softvér do podnikania v sume 4000 €. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 4 roky.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok VOZD VNZD
Služby Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis softvéru ID 1000 € 1000 €

 
Odpisy preradeného majetku z osobného používania do podnikania sú výdavkom ovplyvňujúcim základ dane.

 
 

Novozistený majetok pri inventarizácii

 
Podnikateľ pri inventarizácii získal doteraz v účtovníctve nezachytený softvér v hodnote 4000 €. Postup účtovania je rovnaký, ako pri dare. V Knihe dlhodobého majetku vedie evidenciu o tomto majetku. Podľa odpisového plánu odpisuje majetok 4 roky. V rámci uzávierkových prác musí odpis zaúčtovať ako príjem ovplyvňujúci základ dane.
 

P.č. TEXT Príjem Výdavok POZD VNZD
Iné Nákup DM DPH
1. Uzávierka: Odpis softvéru ID 1000 € 1000 €

 
Odpisom sa vyjadruje pomerná časť opotrebovania majetku, teda sa zdaniteľný príjem časovo rozlišuje po dobu používania softvéru.

 
 
Autor: Účtuj.sk