Účtovanie osobnej spotreby v podvojnom účtovníctve

Ako sa zaúčtujú výdavky konateľa, ktoré majú charakter ako osobná spotreba?

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Konateľ obchodnej spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti, môže realizovať nákup, či už kartou, prevodom alebo v hotovosti, ktorý má charakter ako osobná spotreba. Ide teda o výdavky, ktoré nemožno definovať podľa §19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ako daňové výdavky a nemožno o týchto výdavkoch účtovať ako o daňovom výdavku. Tieto výdavky nesúvisia s činnosťou spoločnosti. Rovnako môže osobnú spotrebu realizovať fyzická osoba (SZČO), ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve.

 

Dôležité je tiež identifikovať postavenie konateľa v spoločnosti. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň aj spoločníkom, môže vykonávať svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo môže byť zároveň aj zamestnancom.

 

Osobná spotreba môže mať charakter aj keď konateľ alebo SZČO nevie predložiť žiaden doklad o nákupe.

 

Konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň aj spoločníkom

 

Konateľ spoločnosti vykonal osobnú spotrebu z účtu, účtovanie bude nasledovné:

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Nákup identifikovaný ako osobná spotreba konateľa 355Účet 355 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. PPD Vrátenie dlžnej sumy do pokladnice 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 355Účet 355 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

 

Konateľ spoločnosti, ktorý vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie

 

Konateľovi bola priznaná mzda za mesiac február 2015. Vykonal nákup, ktorý bol identifikovaný ako osobná spotreba. Následne mu bola osobná spotreba zrazená zo mzdy.

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Priznaná mzda konateľovi ako členovi 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
2. VBÚ Nákup identifikovaný ako osobná spotreba konateľa 355Účet 355 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zrážka zo mzdy 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
/ 355Účet 355 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

 

Konateľ spoločnosti, ktorý je zároveň zamestnancom spoločnosti

 

Konateľovi bola priznaná mzda za mesiac február 2015. Vykonal nákup, ktorý bol identifikovaný ako osobná spotreba. Následne mu bola osobná spotreba zrazená zo mzdy.

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Priznaná mzda konateľovi ako zamestnancovi 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. VBÚ Nákup identifikovaný ako osobná spotreba konateľa 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zrážka zo mzdy 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom

 

Účtovanie osobnej spotreby živnostníka

 

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá účtuje v podvojnom účtovníctve, má rozdielne účtovanie, ako konatelia obchodných spoločností.

 

Osobná spotreba fyzickej osoby (SZČO):

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Nákup identifikovaný ako osobná spotreba SZČO 491Účet 491 (Pasíva)
Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 

V tomto prípade nevzniká voči fyzickej osobe žiadny záväzok, keďže výsledok hospodárenia sa účtuje súvsťažne na účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa, čo sú vlastne prostriedky SZČO, s ktorými môže nakladať ľubovoľne.

 

 

Autor: Účtuj.sk