Účtovanie registračnej pokladnice v podvojnom účtovníctve – #5

Problematika účtovania registračných pokladníc v podvojnom účtovníctve.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Podľa žiadneho zákona, postupov účtovania alebo metodického pokynu účtovná jednotka nemusí zaznamenávať pohyb hotovosti v registračnej pokladnici na analytickom účte. Pre pohyb hotovosti vo väčších účtovných jednotkách alebo v účtovných jednotkách, ktoré používajú viaceré registračné pokladnice, odporúčame viesť analytickú evidenciu na hlavnej pokladnici a pokladnici registračnej pokladnice. V tomto článku predstavíme oba spôsoby účtovania registračných pokladníc v podvojnom účtovníctve. Účtovanie registračných pokladníc platí rovnako pre elektronické registračné pokladnice (ERP) ako aj pre virtuálne registračné pokladnice (VRP).

 

 

Účtovanie registračnej pokladnice bez analytickej evidencie

 

Spoločnosť ABC sa venuje predaju svietidiel. Predaj tovaru v hotovosti spoločnosť eviduje cez elektronickú registračnú pokladnicu. Na začiatku každého dňa vloží do ERP (do kasy) sumu 500 €, aby mala spoločnosť na vydávanie drobných mincí a bankoviek pre zákazníkov. Počas dňa kúpila od inej spoločnosti elektrické káble v hotovosti z kasy ERP.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VPD
ERP
Predaj svietidla zákazníkovi do sumy 1000 € v hotovosti

2.a VFA
ERP
Predaj svietidla zákazníkovi nad sumu 1000 € v hotovosti (vzniká povinnosť vystaviť faktúru)

2.b PPD Inkaso do pokladnice 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
3.a ERP Predaj svietidla zákazníkovi, platba kartou

3.b VBÚ Inkaso na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
4. Výber z kasy ERP – / –
5. VPD
PFA
Nákup elektrickej inštalácie

 

Vklad do pokladnice ráno (500 €) sa musí zaznamenať v systéme ERP podľa § 3 odsek 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento doklad je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený! Dennou uzávierkou sa ERP vynuluje, preto nie je potrebné vykonávať funkciu Výber. Výber hotovosti sa neúčtuje, ale výber sa zaznamená v ERP. Keby spoločnosť kúpila elektrickú inštaláciu z centrálnej pokladnice, nemusela by túto skutočnosť zaznamenať v ERP. Nákup v hotovosti sa účtuje klasicky.

 

Pozn.: Spoločnosť nemusí každé ráno vkladať do ERP alebo VRP vklad. Žiadny zákon to neupravuje.

 

 

Účtovanie registračnej pokladnice s vedením analytickej evidencie

 

Spoločnosť XYZ sa venuje predaju svietidiel. Predaj tovaru v hotovosti spoločnosť eviduje cez elektronickú registračnú pokladnicu. Na začiatku každého dňa vloží do ERP (do kasy) sumu 500 €, aby mala spoločnosť na vydávanie drobných mincí a bankoviek pre zákazníkov. Počas dňa kúpila od inej spoločnosti elektrické káble v hotovosti z kasy ERP.

 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VPD Výber peňažných prostriedkov z centrálnej pokladnice 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
.1
2. PPD Prevod peňažných prostriedkov do ERP kasy 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
.2 / 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
3. VPD
ERP
Predaj svietidla zákazníkovi do sumy 1000 € v hotovosti

4.a VFA
ERP
Predaj svietidla zákazníkovi nad sumu 1000 € v hotovosti (vzniká povinnosť vystaviť faktúru)

4.b PPD Inkaso do pokladnice 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
.2 / 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
5.a ERP Predaj svietidla zákazníkovi, platba kartou

5.b VBÚ Inkaso na bankový účet 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 315Účet 315 (Aktíva)
Ostatné pohľadávky
6. VPD
PFA
Výber peňažných prostriedkov z kasy na nákup elektrickej inštalácie, nákup elektrickej inštalácie

7. VPD Výber peňažných prostriedkov z kasy do centrálnej pokladnice na konci dňa 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
.2
8. PPD Prevod peňažných prostriedkov do centrálnej pokladnice 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
.1 / 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste
9. VBÚ Prevod peňažných prostriedkov do banky 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 261Účet 261 (Pasíva)
Peniaze na ceste

 

Vklad do pokladnice ráno (500 €) sa musí zaznamenať v systéme ERP podľa § 3 odsek 3 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento doklad je podnikateľ povinný uchovávať len počas dňa, v ktorom bol vyhotovený! Zároveň sa tento doklad stáva účtovným dokladom pre zápis č. 2. Výber hotovosti sa zaúčtuje a tiež sa výber zaznamená v ERP. Na konci dňa spoločnosť vyberie hotovosť z ERP, pre tento účtovný prípad použije doklad z dennej uzávierky.

 

 

Autor: Účtuj.sk