Dovolenka a jej nárok

Kedy vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku a akú časť?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce v § 100 až § 117 opisuje pojem dovolenka.

Dovolenka za kalendárny rok

 

Nárok na dovolenku vzniká len zamestnancovi, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku. Ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého roka, má zamestnanec nárok na pomernú časť. Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

 

Ak zamestnanec nepracoval u jedného zamestnávateľa aspoň 60 dní v kalendárnom roku, patrí mu dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní. Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy. Táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne.

 

 

Počet dní dovolenky

 

Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne, čo je 20 dní do roka. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov, čo je 25 dní do roka.

 

Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, čo je 40 dní do roka.

 

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. Pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase patrí zamestnancovi toľko pracovných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.

 

 

Dodatková dovolenka

 

Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa.

 

 

Krátenie dovolenky

 

Zamestnávateľ môže zamestnancovi krátiť dovolenku, ak nastúpi na rodičovskú dovolenku, je povinný vykonávať mimoriadnu službu v období krízy alebo vojny a iných a po pomerne jednou dvanástinou dovolenky za kalendárny rok.

 

Zamestnávateľ môže za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni.

 

 

Autor: Účtuj.sk