Materiál v podvojnom účtovníctve

Čo je materiál v podvojnom účtovníctve účtovnej jednotky?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Materiál patrí medzi zložku zásob krátkodobého majetku účtovnej jednotky. Ocenenie jednotlivej zložky materiálu musí byť menej ako 1 700 €, pričom doba použiteľnosti by mala byť menej ako jeden rok. Viac o zásobách nájdete v tomto článku.

 

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a hmotný majetok, ktorého ocenenie je rovné alebo nižšie ako 1 700 €, s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok a nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku.

 

  • ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu
  • ako pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu, napríklad lak na výrobky
  • ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky
  • ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu
  • ako o obaloch sa účtuje, ak slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom

 

Pre potreby účtovania používa účtovná jednotka pri účtovaní Účet 111- Obstaranie materiálu, Účet 112 – MateriálÚčet 119 – Materiál na ceste.

 

 

Príklad účtovania obstarania materiálu spôsobom A z tuzemska

 

Účtovná jednotka ABC obstarala materiál – špeciálne skrutky potrebné pre výrobu od tuzemského dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 euro bez DPH. Skrutky jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 20 € bez DPH.
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 1 000 €
200 €
1 200 €

2. PFA Externé náklady súvisiace s obstaraním 20 €
4 €
24 €

3. ID Prevzatie materiálu na sklad 1 020 € 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
/ 111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu

 
Spoločnosť ABC prevzala na sklad materiál v jednotkovej cene 1,02 € bez DPH za kus.
 

Príklad účtovania obstarania materiálu spôsobom A zo zahraničia

 
Účtovná jednotka ABC obstarala materiál – špeciálne skrutky potrebné pre výrobu od zahraničného dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 USD. Skrutky jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 200 €. Podľa Spoločného colného sadzobníka je clo pri skrutkách 3,7 percenta. Kurz USD je 1 euro = 1,1 USD. Zjednodušene – Clo pri výpočte: 1000 / 1,1 = 909 €, 909 * 0,037 = 33,6 €. DPH pri výpočte: 909 + 200 + 33,6 = 1142,6 €, 1142,6 * 0,2 = 228,52 €

 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 909 € 111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
2. PFA Náklady na prepravu 200 € 111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
3. ID Clo pri dovoze, DPH na odpočítanie 33,6 €
228,52 €
262,12 €

4. ID Prevzatie materiálu na sklad 1142,6 € 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
/ 111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu

 
Spoločnosť ABC prevzala na sklad materiál v jednotkovej cene 1,14 € bez DPH za kus. Colný dlh je 262,12 €. V tomto príklade sme nebrali do úvahy rozdelenie dopravy na úseky mimo EÚ a v EÚ pre jednoduchšie pochopenia výpočtu.
 

Príklad účtovania obstarania materiálu spôsobom B z tuzemska

 
Účtovná jednotka ABC obstarala materiál – špeciálne skrutky potrebné pre výrobu od tuzemského dodávateľa. Obstarala 1 000 ks, 1 ks za cenu 1 euro bez DPH. Skrutky jej doviezla prepravná spoločnosť v sume 20 € bez DPH. O zásobách účtuje spôsobom B. Na konci účtovného obdobia spoločnosť zistila inventarizáciou na sklade 200 ks skrutiek.
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. PFA Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 1 000 €
200 €
1 200 €

2. PFA Externé náklady súvisiace s obstaraním 20 €
4 €
24 €

3. ID Preúčtovanie stavu zásob pri uzavieraní účtovných kníh podľa inventarizácie 204 € 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
/ 501Účet 501 (Náklad)
Spotreba materiálu

 
Spoločnosť ABC účtovala materiál priamo do spotreby. Pri uzavieraní účtovných kníh podľa inventarizácie bol stav strutiek na sklade v počte 200 ks za 204 €.

 
 

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: materiálzásoby