Účtovné príklady – Účet 379 – Iné záväzky

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Inkaso iných záväzkov – napr. vrátenie cla 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
2. VBÚ Úhrada ostatných záväzkov – napr. úhrada cla pri dovoze, spotrebnej dane 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Ostatné zrážky zo mzdy zamestnancov 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
4. ID Ostatné zrážky zo mzdy spoločníkov alebo členov 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
5. ID Podiel na zisku priznaný členom štatutárnych orgánov 431Účet 431 (Pasíva)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
6. ID Podiel na zisku priznaný tichému spoločníkovi 431Účet 431 (Pasíva)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
7. ID Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 545Účet 545 (Náklad)
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
8. ID Príspevok do Recyklačného fondu platený výrobcom 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
9. ID Povinné zmluvné poistenie za motorové vozidlo 548Účet 548 (Náklad)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
10. ID Vznik straty – povinnosť úhrady komplementárov v k.s. a spoločníkov vo v.o.s. 568Účet 568 (Náklad)
Ostatné finančné náklady
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
11. ID Použitie kaucie – napr. pri nedodržaní podmienok ako náhrada za vznikné náklady 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
12. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
13. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový

 

Účtovné príklady

 
Materiál obstaraný kúpou zo zahraničia:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
2. ID Clo pri dovoze, DPH bez nároku na odpočítanie *111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
3. ID Clo pri dovoze, DPH na odpočítanie, spotrebná daň

4. ID Príspevok do recyklačného fondu, ktorý sa platí pri dovoze *111Účet 111 (Aktíva)
Obstaranie materiálu
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
* Obstaranie majetku môže byť aj cez Účet 042, Účet 131, Účet 124

 
Prijatie peňažnej kaucie:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. VBÚ Inkaso kaucie 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
2. ID Použitie kaucie – napr. pri nedodržaní podmienok ako náhrada za vznikné náklady 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
/ 648Účet 648 (Výnos)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
3. VBÚ Vrátenie peňažnej kaucie 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty