Novela zákona o účtovníctve od 1. júla 2015 podrobnejšie

Pripravuje sa novela zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve od 1. júla 2015, od 1. januára 2016 a 2017.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

Ako sme už informovali, pripravuje sa novela zákona, ktorá upravuje základný právny predpis v oblasti účtovníctva a to zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zámerom novely zákona o účtovníctve je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

 

 

Základné definície

 

Dopĺňa sa základná definícia podielovej účasti – podielovou účasťou sa rozumie aspoň dvadsať percentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

Spresňuje sa začlenenie do veľkostných skupín tých účtovných jednotiek, u ktorých sa nedá identifikovať splnenie veľkostných podmienok podľa § 2 ods. 5 až 8 zákona. Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín podľa odsekov 5 až 8, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo konkurzu. (Zmena platná od 1. júla 2015)

 

Zákonom sa precizujú základné pojmy ako je vymedzenie skupiny účtovných jednotiek, pre ktorú zákon naďalej používa pojem konsolidovaný celok z dôvodu zaužívania tohto pojmu v praxi – do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

Účtovná závierka

 

Obsah všeobecných náležitostí uvedený v § 17 ods. 2 požaduje povinne pripojiť podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky. V priebehu roka 2014 sa zmenili vzory účtovných závierok tak, že všetky výkazy – súčasti účtovnej závierky tvoria jeden celok a nepripájajú sa k nim podpisy osobitne. Každá zostavená účtovná závierka musí byť podpísaná osobou ustanovenou v § 17 ods. 2 písm. g) zákona. Samotný deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka vo svojich vnútorných predpisoch. Do dňa zostavenia účtovnej závierky sa zohľadňujú všetky informácie, týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovná závierka. (Zmena platná od 1. júla 2015)

 

Vymedzuje sa rozsah informácií poskytovaných vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje, ak povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku v priebehu účtovného obdobia ustanovuje osobitný predpis a zostavuje sa najmä, ak činnosť účtovnej jednotky je obmedzená, napríklad v konkurze alebo v likvidácii. V ostatných prípadoch sa priebežná účtovná závierka zostavuje, ak sa z dôvodu vecného účelu sledujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia k určitému dátumu. Navrhuje sa vykazovať údaje vo výkaze ziskov a strát za obdobie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

Nadväzne na transpozíciu kapitoly 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ sa rozširuje obsah výročnej správy pre vybrané účtovné jednotky o osobitnú časť, ktorá sa zaoberá vykazovaním informácií o platbách orgánom verejnej moci. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Vyžaduje, aby audítor vyjadril názor, či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou, vyjadril názor na vybrané informácie vo výročnej správe a v prípade, ak audítor zistí na základe poznatkov o účtovnej jednotke významné nesprávnosti vo výročnej správe, musí uviesť charakter každej takejto významnej nesprávnosti. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

Dopĺňa sa povinnosť mať schválenú účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok do jedného roka odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. (Zmena platná od 1. januára 2016)

 

 

Verejná správa

 

Údaje z účtovných závierok subjektov verejnej správy sú predmetom centralizácie a následne tvoria databázu údajov pre výpočet schodku a dlhu verejnej správy. Podstatným predpokladom pre centralizáciu údajov je účtovanie v jednej účtovnej sústave, a to konkrétne v sústave podvojného účtovníctva.

 

Novelizovaným znením § 22a sa upravuje rozsah typov účtovných jednotiek zahrňovaných do jednotlivých úrovní konsolidácie vo verejnej správe, a to na základe doterajších poznatkov z aplikačnej praxe, s cieľom zjednodušiť proces konsolidácie.

 

V § 22b sa ustanovuje rámcový obsah výročnej správy a ustanovenia z rôznych častí doterajšieho znenia zákona o účtovníctve týkajúce sa výročných správ vo verejnej správe, sa sústreďujú do tohto ustanovenia.

 

Tieto zmeny budú platné od 1. januára 2016.

 

 

Subjekty verejného záujmu

 

V súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ subjekty verejného záujmu, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov uvádzajú vo výročnej správe ďalšie nefinančné informácie, ktoré popisujú prístup účtovnej jednotky k oblastiam ako sú životné prostredie, zamestnanosť, sociálna oblasť, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu, pre ktoré je zavedená skratka „sociálna zodpovednosť“. Obsahová náplň týchto informácií je prevzatá zo smernice.

 

Veľké účtovné jednotky budú vo výročnej správe zverejňovať opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov, ciele takejto politiky, spôsob akým sa vykonáva a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období.

 

Subjekt verejného záujmu môže pri uvádzaní nefinančných informácií vychádzať aj z rámca Európskej únie alebo iného medzinárodného rámca upravujúceho nefinančné informácie, pričom musí presne uviesť podľa akého postupoval. Môže ísť napríklad o schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), iniciatívu OSN s názvom Global Compact, hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv, ktorými sa vykonáva rámec OSN „chrániť, rešpektovať a naprávať“, usmernenie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné spoločnosti, normu Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO 26000, tripartitné vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky, globálnu iniciatívu pre podávanie správ alebo iné uznávané medzinárodné rámce.

 

Nefinančné údaje budú musieť zverejňovať subjekty verejného záujmu od 1. januára 2017.

 

 

Pôsobenie v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov

 

Veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou a pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov zostavujú a zverejňujú ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci. V správe osobitne uvedú platby podľa druhov a podľa štátov, ktorých hodnota je vyššia ako 100 000 €. Ak správu o platbách orgánom verejnej moci zostavuje materská účtovná jednotka a do svojej správy zahrnie aj platby za svoje dcérske účtovné jednotky, nemusia tieto jednotky zostavovať osobitnú správu. Ďalej sú od zostavovania konsolidovanej správy oslobodené malé skupiny, ktorých veľkostné podmienky sú uvedené v § 20c ods. 3. Túto problematiku opisuje § 20a a § 20b zákona o účtovníctve.

 

Tieto zmeny budú platné od 1. januára 2016.

 

 

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

 

Vymedzujú sa povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná správa o platbe. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

 

Nahrádzajú sa slová „ovládať účtovnú jednotku“ slovami „vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke“, ktorý presnejšie definuje prepojenie účtovných jednotiek.

 

Upravuje sa definícia dcérskej účtovnej jednotky – dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych účtovných jednotiek.

 

Predmetom návrhu je tiež prijatie smernicou vymedzených podmienok na oslobodenie materskej účtovnej jednotky od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Oslobodenie sa týka oslobodenia z dôvodu nedosahovania veľkostných podmienok ako aj oslobodenia na medzistupni skupiny.
 
 
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak
 
a) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka na základe individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, nie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
 

1) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 24 000 000 €, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3
2) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 €
3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250, alebo

 
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka, nie sú za konsolidovaný celok po konsolidácii kapitálu, konsolidácii vzájomných vzťahov medzi účtovnými jednotkami, konsolidácii výsledku hospodárenia a konsolidácii nákladov a výnosov splnené aspoň dve z týchto podmienok:
 

1) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 20 000 000 €, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3
2) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 40 000 000 €
3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250

 
 
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému by sa zostavovala konsolidovaná účtovná závierka, má len dcérske účtovné jednotky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

 

a) existujú dlhodobé prekážky, ktoré závažným spôsobom bránia materskej účtovnej jednotke vo výkone jej práv vo vzťahu k majetku dcérskej účtovnej jednotky alebo práv v riadení dcérskej účtovnej jednotky

b) údaje nevyhnutné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky možno získať len za cenu neprimerane vysokých nákladov alebo s nadmerným omeškaním alebo

c) podiel v dcérskej účtovnej jednotke drží materská účtovná jednotka len na účel jeho predaja

 
 

Tieto zmeny budú platné od 1. januára 2016.

 

 

Oceňovanie reálnou hodnotou

 

Pri prvotnom ocenení majetku smernica zrušila možnosť oceňovania reprodukčnou obstarávacou cenou. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ ako jednu z navrhovaných foriem miesto reprodukčnej obstarávacej ceny umožňuje ocenenie reálnou hodnotou. Ako jedna z možností na ocenenie majetku reálnou hodnotou sa navrhuje ocenenie oceňovacím modelom, pričom v § 27 sa rozširuje súbor použiteľných oceňovacích modelov. Tu sa preferuje výdavkový oceňovací model, ktorý môže fungovať podobne, ako postup pri ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou. Dopĺňa sa do § 25 ods. 8, ktorý ustanovuje možnosť, aby cenné papiere a podiely určené na predaj (používa sa tiež odborný výraz krátkodobé realizovateľné cenné papiera a podiely) sa mohli prvotne a tiež ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceniť reálnou hodnotou podľa § 27. V prípade, ak sa pri prvotnom ocenení nepoužije reálna hodnota, nie je možné tieto cenné papiere a podiely oceniť reálnou hodnotou ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (§ 27 ods. 10).

 
 

Reálnou hodnotou sa bude oceňovať:

 

1. majetok bezodplatne nadobudnutý okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

2. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami

3. nehmotný majetok a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený

4. majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu

 

 

Na novo sa ustanovuje znenie § 27, ktorý upravuje ocenenie jednotlivých zložiek majetku. Dôvodom je ustanoviť ocenenie reálnou hodnotou tak, aby ju bolo možné vždy získať a aby nebolo potrebné v niektorom účtovnom období oceniť jednotlivý majetok obstarávacou cenou iba z dôvodu, že reálna hodnota nie je k dispozícii. Keďže je rozsah zmien veľký, viac sa dozviete TU.

 

Tieto zmeny budú platné od 1. januára 2016.

 

 

Pokuty

 

Výsledkom plenárneho zasadnutia Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a III. fázy hodnotenia OECD Slovenskej republiky bolo, že po poslednej zmene § 38, kde sa pokuty za účtovníctvo znížili, prestala Slovenská republika spĺňať čl. 8 Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných transakciách a sankcie za chybné účtovníctvo nie sú účinné, primerané a odradzujúce.

 

Nadväzne na tieto závery sa dopĺňa do zákona o účtovníctve pokuta za nevedenie účtovníctva, neschopnosť účtovnej jednotky preukázať vedenie účtovníctva, alebo ak neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku a súčasne sa prepracovalo znenie § 11 ods. 3 tak, aby lepšie vystihoval obsah dohovoru. Ten znie – Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

 

Maximálna výška pokuty sa upravuje z 1 000 000 € na 3 000 000 €.

 

Všetky zmeny o pokutách budú platné od 1. júla 2015.

 

 

Všetky zmeny sú v platnosti, v máji 2015 bola novela zákona o účtovníctve schválená parlamentom SR a podpísaná prezidentom SR Andrejom Kiskom.

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk