Pôžička spoločníka svojej spoločnosti od apríla 2015

Novela Obchodného zákonníka priniesla nepriamo aj úpravu účtovania spoločností.

freeimages.com

freeimages.com

 

Novelou Obchodného zákonníka č. 513/1991 účinného od 29. apríla 2015 pribudol v § 121 nový odsek (2), ktorý zneje: „(2) Spoločník alebo osoba podľa § 67c ods. 2 môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.“ To znamená, že spoločník od 29.4.2015 nemôže dotovať svoju pokladňu (hotovosť).

 

Kto sa považuje za osobu podľa § 67c ods. 2 ?

 

Novelou Obchodného zákonníka pribudli ďalšie časti § 67 (a až k), ktoré opisujú krízu spoločnosti. V § 67c ods. 2 sú definované osoby, ktoré taktiež nemôžu poskytnúť úver alebo obdobné plnenie spoločnosti:

 

a) člen štatutárneho orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristom,vedúcim organizačnej zložky podniku, členom dozornej rady,

b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám podľa písm. a), b) alebo c),

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písm. a), b) alebo c).

 

Účinnosť § 67c je od 1. januára 2016.

 

 

Účtovanie

 

1) Poskytnutie pôžičky spoločníkom v hotovosti (do 29.4.2015)
 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. PPD Poskytnutie pôžičky spoločníkom v hotovosti 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

 
 

2) Poskytnutie pôžičky osobou, ktorá nie je uvedená v 67c ods. 2 Obchodného zákonníka v hotovosti (rovnaké účtovanie aj pred 29.4.2015)
 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. PPD Poskytnutie pôžičky osobou mimo účtovnej jednotky 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
/ 249Účet 249 (Pasíva)
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

 
 

3) Poskytnutie pôžičky spoločníkom na bankový účet (rovnaké účtovanie aj pred 29.4.2015)

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Poskytnutie pôžičky spoločnosti 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 365Účet 365 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

 

 

Ako postupovať po novele Obchodného zákonníka?

 

Pôžička spoločnosti bude môcť byť poskytnutá do pokladnice (hotovosť) len osobou, ktorá nie je uvedená § 67c ods. 2. To platí aj v prípade, ak spoločník / konateľ potrebuje dotovať pokladnicu spoločnosti.

 

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk