Účtovanie zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby

Ako sa účtuje zákazková výroba a zákazková výstavba? Podrobnosti nájdete v tomto článku.


 

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Ilustračné: Freedigitalphotos.net

Zákazková výroba sa účtuje pri výrobe majetku na zákazku na základe zmluvy a vopred určených rozpočtov. Zhotoviteľ zabezpečuje nielen služby cez ďalších dodávateľov a subdodávateľov, ale zabezpečuje aj prácu alebo materiál na zákazke. Účtovanie zákazkovej výroby upravujú postupy účtovania pre podnikateľov (§ 30), zákazkovú výstavbu upravuje § 30d.

 

Účtovné príklady

 

Účtovanie zákazkovej výroby v prípade, ak sú skutočné náklady rovnaké ako rozpočtované náklady

 
Spoločnosť A uzatvorila so spoločnosťou B zmluvu na zákazkovú výstavbu kancelárskych priestorov. Rozpočtované náklady na výstavu sú v sume 1 mil. eur, rozpočtované výnosy sú v sume 1,5 mil. eur. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnej fakturácii, kde skutočné náklady sú rovnaké ako rozpočtované. Zhotoviteľ výstavby musí zistiť na konci roka skutočný stupeň dokončenia zákazky a rozpočtované výnosy upraviť.
 

1. rok 2. rok 3. rok Spolu
Rozpočtované náklady 200 500 300 1000
Rozpočtované výnosy 600 600 300 1500
Rozpočtovaný zisk 400 100 0 500
Skutočné vzniknuté náklady 200 500 300 1000
Stupeň dokončenia zákazkovej výstavby 20%
(200 / 1000)
50%
(500 / 1000)
30%
(300 / 1000)
100%
Rozpočtované výnosy podľa stupňa dokočenia 300
(20% z 1500)
750
(50% z 1500 )
450
(30% z 1500)
1500
(100% z 1500)
Výnosy podľa stupňa dokončenia zákazky -300
(300 – 600)
150
(750 – 600)
150
(450 – 300)
0
Zisk podľa stupňa dokončenia zákazky 100
(300 – 200)
250
(750 – 500)
150
(450 – 300)
500

 
Účtovanie v 1. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v prvom roku 200 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 600 €
120 €
720 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 720 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky – zníženie výnosov 300 € 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky
/ 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky

 
Účtovanie v 2. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v druhom roku 500 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 600 €
120 €
720 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 720 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky – navýšenie výnosov 150 € 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky
/ 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky

 
Účtovanie v 3. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v treťom roku 300 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 300 €
60 €
360 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 360 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky pri dokončení zákazky – navýšenie výnosov 150 € 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky
/ 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky

 

 

Účtovanie zákazkovej výroby v prípade, ak sú skutočné náklady rozdielne oproti rozpočtovaným nákladom

 
Spoločnosť A uzatvorila so spoločnosťou B zmluvu na zákazkovú výstavbu kancelárskych priestorov. Rozpočtované náklady na výstavu sú v sume 1 mil. eur, rozpočtované výnosy sú v sume 1,5 mil. eur. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnej fakturácii. Na konci 1. roka zvýšil zhotoviteľ rozpočtované náklady o 5tis. eur, druhý rok o 10tis. eur a posledný o 5tis. eur. V druhom roku objednávateľ súhlasil s odchýlkou 15tis. eur a v tretom roku s odchýlkou 5tis. eur. Skutočné náklady na zákazku boli na konci prvého, druhého aj tretieho roka rozdielne oproti rozpočtovaným nákladom. Zhotoviteľ výstavby musí zistiť na konci každého roka skutočný stupeň dokončenia zákazky a rozpočtované výnosy upraviť.
 

1. rok 2. rok 3. rok Spolu
Rozpočtované náklady 200 500 300 1000
Rozpočtované výnosy 600 600 300 1500
Rozpočtovaný zisk 400 100 0 500
Zvýšenie nákladov 5 10 5 20
Zvýšenie výnosov 0 15 5 20
Zvýšené rozpočtované náklady 205 510 305 1020
Zvýšené rozpočtované výnosy 600 615 305 1520
Skutočné vzniknuté náklady 210 500 310 1020
Stupeň dokončenia zákazkovej výstavby 21%
(210 / 1005)
49%
(500 / 1015)
30%
(310 / 1020)
100%
Rozpočtové výnosy podľa stupňa dokočenia 313
(21% z 1500)
746
(49% z 1515 )
461
(30% z 1520)
1520
(100% z 1520)
Výnosy podľa stupňa dokončenia zákazky -287
(313 – 600)
131
(746 – 615)
156
(461 – 305)
0
Zisk podľa stupňa dokončenia zákazky 103
(313 – 210)
246
(746 – 500)
151
(461 – 310)
500

 
Účtovanie v 1. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v prvom roku 210 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 600 €
120 €
720 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 720 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky – zníženie výnosov 287 € 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky
/ 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky

 
Účtovanie v 2. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v druhom roku 500 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 615 €
123 €
738 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 738 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky ku dňu účtovnej závierky – navýšenie výnosov 131 € 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky
/ 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky

 
Účtovanie v 3. roku:
 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. ID
PFA
Skutočne vynaložené náklady v treťom roku 310 € 5xxÚčet 5xx (Náklad)
Rôzne účty nákladov
/ XXXÚčet XXX (Aktíva/Pasíva)
Rôzne účty
2. VFA Vznik výnosov pri vyúčtovaní zákazkovej výstavby 305 €
61 €
366 €

3. VBÚ Inkaso pohľadávky na bankový účet 366 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 311Účet 311 (Aktíva)
Odberatelia
4. ID Upravenie výnosov zo zákazky pri dokončení zákazky – navýšenie výnosov 156 € 316Účet 316 (Aktíva)
Čistá hodnota zákazky
/ 606Účet 606 (Výnos)
Výnosy zo zákazky

 
 
V prípade, ak sa náklady na zákazku zvýšia nad úroveň výnosov, z predpokladu vzniku straty účtovná jednotka tvorí rezervu na stratu. Ak účtovnej jednotke pri zákazkovej výstavbe zostane časť nehnuteľnosti, prevedie majetok vo vlastných nákladoch na ťarchu Účtu 133 – Nehnuteľnosť na predaj (alebo na Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku) a v prospech Účtu 316 – Čistá hodnota zákazky.
 
Odborná konzultácia: Financial controller, Ing. Dušan Baňacký, YIT Reding a.s.
Autor: Účtuj.sk