Vzor účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky

MF SR pripravilo opatrenie, ktoré upravuje individuálnu účtovnú závierku pre malé účtovné jednotky.

vzor uctovna zavierka-2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo opatrenie č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

 

MF SR pripravilo túto zmenu pri novelizácii zákona o dani z príjmov, viac TU. V predkladanom návrhu opatrenia sa ustanovuje zostavenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky a transponuje sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

 

Vzor účtovnej závierky malých účtovných jednotiek je možné stiahnuť TU. Obsahovú náplň poznámok je možné pozrieť TU.

 

Účinnosť opatrenia sa navrhuje 1. januára 2015. Malé účtovné jednotky podľa tohto opatrenia prvýkrát zostavia mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v priebehu roka 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2015.

 

Zdroj: justice.gov.sk

Autor: Účtuj.sk

Kľúčové slová: malé ÚJúčtovná závierka