Účtovné príklady – Účet 331 – Zamestnanci

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VPD Vyplatenie miezd, odmien alebo preddavkov na mzdy zamestnancom z poklanice 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 211Účet 211 (Aktíva)
Pokladnica
2. VBÚ Vyplatenie miezd, odmien alebo preddavkov na mzdy zamestnancom z bankového účtu 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
4. ID Sociálne a zdravotné poistenie za zamestnancov 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Zníženie sociálneho a zdravotného poistenia pri vrátení mzdy 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
6. ID Preddavky na daň z príjmu 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
7. ID Prémia priznaná zamestnancom, daňový bonus 342Účet 342 (Pasíva)
Ostatné priame dane
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
8. ID Ostatné zrážky zo mzdy zamestnancov 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
9. ID Podiely na zisku 431Účet 431 (Pasíva)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
10. ID Priznané mzdy zamestnancom 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
11. ID Pracovná neschopnosť – náhrada mzdy 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
12. ID Odstupné priznané zamestnancom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
13. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
14. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový

 

Účtovné príklady

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady

 
Vyplatenie miezd alebo odmien:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Vyskladnenie tovaru v hodnote odmeny pri naturálnom spôsobe

2. VBÚ Vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Zákonné sociálne poistenie 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
4. ID Doplnkové dôchodkové poistenie 525Účet 525 (Náklad)
Ostatné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia