Účtovné príklady – Účet 527 – Zákonné sociálne náklady

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Materiál použitý na ochranu a bezpečnosť pri práci zamestnancov 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 112Účet 112 (Aktíva)
Materiál na sklade
2. ID Časť hodnoty stravných lístkov hradená zamestnávateľom – limit 55 percent určený zákonom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
3. PFA Náklady na vzdelávanie alebo zdravotnú starostlivosť zamestnancov 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
4. ID Pracovná neschopnosť – náhrada mzdy zamestnancom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
5. ID Odstupné priznané zamestnancom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
6. ID Poskytnutie ochranných pomôcok pri práci 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 333Účet 333 (Pasíva)
Ostatné záväzky voči zamestnancom
7. ID Pracovná neschopnosť – náhrada mzdy spoločníkom a členom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
8. ID Odstupné priznané spoločníkom a členom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 366Účet 366 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
9. ID Tvorba rezervy na odchodné pre zamestnancov alebo spoločníkom a členom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 459Účet 459 (Pasíva)
Ostatné rezervy
10. ID Zrušenie nepotrebnej časti rezervy na odchodné pre zamestnancov alebo spoločníkom a členom 459Účet 459 (Pasíva)
Ostatné rezervy
/ 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
11. ID Povinný prídel do sociálneho fondu 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 472Účet 472 (Pasíva)
Záväzky zo sociálneho fondu
12. ID Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 622Účet 622 (Výnos)
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
13. ID Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady

 

Účtovné príklady

 
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. PFA Nákup stravných lístkov 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
/ 321Účet 321 (Pasíva)
Dodávatelia
2. ID Časť hodnoty stravných lístkov hradená zamestnávateľom – limit 55 percent určený zákonom 527Účet 527 (Náklad)
Zákonné sociálne náklady
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
3. ID Časť hodnoty stravných lístkov hradená zamestnávateľom – nad limit určený zákonom 528Účet 528 (Náklad)
Ostatné sociálne náklady
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
4. ID Časť hodnoty stravných lístkov hradená zamestnancami 335Účet 335 (Aktíva)
Pohľadávky voči zamestnancom
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
5. ID Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 472Účet 472 (Pasíva)
Záväzky zo sociálneho fondu
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny
6. ID Príspevok na stravovanie z ostatných fondov 427Účet 427 (Pasíva)
Ostatné fondy
/ 213Účet 213 (Aktíva)
Ceniny