Povinnosti pri vyplácaní dividend

Aké povinnosti vznikajú pri vyplácaní dividend v spoločnosti?

freedigitalphotos.net

freedigitalphotos.net

 

Pri vyplatených dividendách sa platia len zdravotné odvody. Novelami zákona o 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa tieto podmienky počas posledných rokov menili, preto prinášame prehľad, ako platiť zdravotné odvody z vyplatených dividend. Dôležité je pritom, za ktoré obdobie sa dividenda vypláca a nie, v ktorom roku sa dividenda vyplatí. Napr. dividendy za rok 2011 môžu byť vyplatené aj v roku 2015 a podobne.

 

 

Čo je dividenda?

 

  • podiel na zisku vyplácaný osobám podieľajúcim sa na základnom imaní alebo členom štatutárneho alebo dozorného orgánu
  • podiel na zisku vyplácaný zamestnancom bez účasti na základnom imaní
  • vyrovnací podiel (okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti) – pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti
  • podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.) – pri zrušení spoločnosti bez právneho nástupcu
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi (okrem podielu spoločníka v. o. s. a komplementára k. s.)

 

 

Dividendy za roky 2011 a 2012

 

Platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend.

 

Vymeriavacím základom je plnenie presahujúce minimálny vymeriavací základ toho – ktorého roka, v ktorom boli vyplatené. (Napr.: ak v roku 2014 boli vyplatené podiely na zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2011, v sume 9 000 €, poistenec na oznámení uvedie sumu 8 597,50 € = 9 000-402,50 € (402,50 € je minimálny vymeriavací základ roka 2014 (za tento rok 2015 budú oznámenie poistenci predkladať do 31. mája 2016 a odpočítavať budú minimálny základ 412,00 €))

 

Poistné sa vypočíta jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 10 %, pre osobu so zdravotným postihnutím 5 %. Prijímateľ dividendy je povinný podať Oznámenie o príjmoch do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend. Splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámi fyzickej osobe výsledok – nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

 

 

Dividendy od slovenskej spoločnosti od 1.1.2013

 

Platiteľom poistného pri dividendách je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy. Platiteľ dividendy pritom nemá registračnú povinnosť ani žiadne ďalšie povinnosti, len odvádzať preddavky.

 

Vymeriavacím základom pri platení poistného z dividend je suma vyplatenej dividendy. Pritom môže byť dividenda vyplatená mesačne, polročne alebo ročne (resp. ako si určí spoločnosť)

 

Od 1.1.2013 sa odvody do ZP z dividend od slovenských spoločností platia preddavkovo, teda nie raz ročne. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 %. Platiteľ dividend, teda spoločnosť, ktorá vypláca dividendu, vykazuje dividendy na osobitnom tlačive príslušnej zdravotnej poisťovni, vzor si pozrite TU (vzor VšZP). Lehota na predloženie výkazu a jeho splatnosť je do 8. dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

 

Preddavok na poistné sa vypočítava z celej sumy prijatých dividend, ale najviac zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2015 sa preddavok vypočítava najviac zo sumy 49 440 €, v roku 2014 sa preddavok vypočítaval najviac zo sumy 48 300 €). Tento limit platí za celý rok.

 

 

Dividendy od zahraničnej spoločnosti od 1.1.2013

 

Platiteľom poistného z tohto príjmu je jeho príjemca, t. j. fyzická osoba, ktorá zdravotnej poisťovni oznamuje príjem z dividend.

 

Vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2014 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy 48 300 € (v roku 2015 najviac zo sumy 49 440 €).

 

Poistné sa vypočítava a platí z prijatých dividend zo zahraničia jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného je 14 %. Prijímateľ dividendy je povinný podať Oznámenie o príjmoch do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend. Splatnosť vypočítaného poistného z príjmov z dividend je 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, ktorým zdravotná poisťovňa oznámila fyzickej osobe výsledok – nedoplatok z ročného zúčtovania poistného.

 

 
TIP: pre výpočet výšky dividend môžete využiť aj kalkulačku!
 
 

Platenie preddavkov – dividendy od slovenskej spoločnosti od 1.1.2013

 

V prípade, ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný zaslať výkaz preddavkov na poistné platiteľa dividend len elektronicky.

 

Variabilným symbolom, ak nemá zdravotnou poisťovňou pridelený, je jeho IČO doplnené dvoma nulami sprava.

 

Špecifický symbol sa uvádza v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, pričom RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý sa platba uhrádza a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

 

 

 Príklad č.1 účtovania o dividendách

 

Spoločnosť ABC priznala majiteľovi obchodnej spoločnosti dividendu v sume 10 000 € zo zisku z roku 2013. Do zdravotnej poisťovne odvedie preddavok a dividendu následne vyplatí majiteľovi na jeho účet.

 

P.č. Doklad Účtovný prípad Doklad MD / D
1. ID Podiel na zisku z výsledku hospodárenia pre akcionárov, spoločníkov v s.r.o., komandistov v k.s. a členov družstva 10 000€ 431Účet 431 (Pasíva)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
/ 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
2. ID Preddavok do zdravotnej poisťovne z dividendy 1 400€ 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
3. VBÚ Úhrada zdravotného poistenia 1 400€ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
4. VBÚ Vyplatenie podielov na zisku akcionárom, spoločníkom alebo členom z bankového účtu 8 600€ 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty

 

Príklad č.2 účtovania o dividendách

 

Spoločnosť ABC priznala konateľovi obchodnej spoločnosti dividendu v sume 10 000 € zo zisku z roku 2013. Keďže konateľ porušil zmluvu, nebude mu vyplatená dividenda.

 

P.č. Doklad Účtovný prípad Doklad MD / D
1. ID Podiel na zisku z výsledku hospodárenia pre akcionárov, spoločníkov v s.r.o., komandistov v k.s. a členov družstva 10 000€ 431Účet 431 (Pasíva)
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
/ 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
2. ID Zrušenie priznaného podielu na zisku 10 000€ 364Účet 364 (Pasíva)
Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
/ 428Účet 428 (Pasíva)
Nerozdelený zisk minulých rokov

 
 

Autor: Účtuj.sk
Zdroj: vszp.sk, dovera.sk, union.sk