Dlhodobý finančný majetok v podvojnom účtovníctve – #3

Čo je dlhodobým finančným majetok v účtovníctve? (tretia časť)

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Dlhodobý finančný majetok v účtovníctve sme opísali v prvomdruhom článku. Pozrite si príklad pre účtovanie DFM.

 

O jednotlivých zložkách DFM účtujeme na týchto účtoch:

 

Účet 061- Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Účet 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
Účet 067 – Ostatné pôžičky
Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

 

Príklad obstarania cenných papierov

 

Spoločnosť ABC kúpila na burze cenných papierov akcie spoločnosti XYZ. Spoločnosť ABC tým získala 90-percentný podiel na akciovej spoločnosti XYZ.

 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. VBÚ Poskytnutý preddavok na obstaranie akcií 40 000 € 053Účet 053 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. VBÚ Poradenstvo právnickej spoločnosti pri nákupe akcií 2 000 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
3. ID Obstarávacia cena akcií 150 000 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 325Účet 325 (Pasíva)
Ostatné záväzky
4. ID Poplatok obchodníkovi s cennými papiermi 1 000 € 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
/ 325Účet 325 (Pasíva)
Ostatné záväzky
5. ID Zúčtovanie poskytnutého preddavku 40 000 € 325Účet 325 (Pasíva)
Ostatné záväzky
/ 053Účet 053 (Aktíva)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
6. VBÚ Vyrovnanie rozdielu medzi obstarávacou cenou a poskytnutým preddavkom 111 000 € 325Účet 325 (Pasíva)
Ostatné záväzky
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
7. ID Zaradenie akcií do DFM v listinnej podobe alebo zaknihovanej podobe 153 000 € 061Účet 061 (Aktíva)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
/ 043Účet 043 (Aktíva)
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
8. ID Zvýšenie reálnej hodnoty akcií počas roka 1 000 € 061Účet 061 (Aktíva)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
/ 414Účet 414 (Pasíva)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

Poskytnutá pôžička dcérskej spoločnosti

 

P.č. Doklad Text Suma MD / D
1. VBÚ Pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 10 000 € 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky 500 € 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3. VBÚ Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti 1 000 € 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
/ 066Účet 066 (Aktíva)
Pôžičky účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti

 
 

Autor: Účtuj.sk