Účtovné príklady – Účet 383 – Výdavky budúcich období

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. VBÚ Úhrada výdavku budúceho obdobia v nasledujúcom roku 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty
2. ID Náklady na energie, ktoré bude uhradené v budúcom období 502Účet 502 (Náklad)
Spotreba energie
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
3. ID Náklady na opravy a udržiavanie bežného účtovného roka, ktoré bude uhradené v budúcom období 511Účet 511 (Náklad)
Opravy a udržiavanie
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
4. ID Náklady na nájomné bežného účtovného roka, ktoré bude uhradené v budúcom období 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
5. ID Náklady na odmeny a prémie zamestnancov, ktoré bude uhradené v budúcom období 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
6. ID Náklady na odmeny a prémie spoločníkov a členov, ktoré bude uhradené v budúcom období 522Účet 522 (Náklad)
Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
7. ID Náklady na odmeny a prémie orgánov spoločnosti a družstva, ktoré bude uhradené v budúcom období 523Účet 523 (Náklad)
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
8. ID Náklady na odmeny sociálne poistenie, ktoré bude uhradené v budúcom období 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
9. ID Náklady na úroky, ktoré budú uhradené v budúcom období 562Účet 562 (Náklad)
Úroky
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
10. ID Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) 591Účet 591 (Náklad)
Splatná daň z príjmov
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
11. ID Zaúčtovanie začiatočných stavov účtov pri otváraní účtovných kníh 701Účet 701 (Uzávierka)
Začiatočný účet súvahový
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
12. ID Prevod konečných zostatkov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
/ 702Účet 702 (Uzávierka)
Konečný účet súvahový

 

Účtovné príklady

 
Úrokový výnos z dlhových cenných papierov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Úrokový výnos z dlhových cenných papierov 065Účet 065 (Aktíva)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
/ 665Účet 665 (Výnos)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
2. ID Daň z úrokového výnosu z dlhových cenných papierov (zrážková daň) 591Účet 591 (Náklad)
Splatná daň z príjmov
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období

 
Nájomné na základe zmluvy, ktoré bude zaplatené v budúcom období:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Náklady na nájomné bežného účtovného roka, ktoré bude uhradené v budúcom období 518Účet 518 (Náklad)
Ostatné služby
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
2. VBÚ Úhrada výdavku budúceho obdobia v nasledujúcom roku 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
/ 221Účet 221 (Aktíva)
Bankové účty