Účtovné príklady – Účet 521 – Mzdové náklady

Predkontácie

 

P.č. Doklad Účtovný prípad MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Doúčtovanie rozdielu pri tvorbe rezervy, ak je vzniknutý záväzok voči zamestnancom nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
3. ID Priznané mzdy zamestnancom zo závislej činnosti 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
4. ID Vrátenie mzdy zamestnancami 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
5. ID Vznik pohľadávky voči inej účtovnej jednotke pri refundácii miezd a odmien z predchádzajúcej práce zamestnanca 378Účet 378 (Aktíva)
Iné pohľadávky
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
6. ID Vznik záväzku voči inej účtovnej jednotke pri refundácii miezd a odmien z práce zamestnanca pri prechode do iného zamestnania 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 379Účet 379 (Pasíva)
Iné záväzky
7. ID Náklady na odmeny a prémie zamestnancov, ktoré bude uhradené v budúcom období 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 383Účet 383 (Pasíva)
Výdavky budúcich období
8. ID Prevod konečných stavov účtov pri uzatváraní účtovných kníh 710Účet 710 (Uzávierka)
Účet ziskov a strát
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady

 

Účtovné príklady

 
Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
2. ID Tvorba rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmenám 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy

 
Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov:
 

P.č. Doklad Text MD / D
1. ID Použitie rezervy na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny zamestnancov 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
2. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
/ 331Účet 331 (Pasíva)
Zamestnanci
3. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 521Účet 521 (Náklad)
Mzdové náklady
4. ID Použitie rezervy na sociálne a zdravotné poistenie k vytvoreným rezervám na nevyčerpané dovolenky alebo odmeny 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
5. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok vyšší 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie
/ 336Účet 336 (Pasíva)
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
6. ID Doúčtovanie rozdielu, ak je vzniknutý záväzok nižší 323Účet 323 (Pasíva)
Krátkodobé rezervy
/ 524Účet 524 (Náklad)
Zákonné sociálne poistenie