Súhrn legislatívnych zmien od januára 2015

Prehľad zmien v legislatíve od januára 2015 – prehľad určený pre účtovníkov.

Ilustračné: Pixmac

Ilustračné: Pixmac

 

Zmeny v zákone o účtovníctve

(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
 
Zákon o účtovníctve nám v roku 2015 prináša nové triedenie účtovných jednotiek a to v členení na veľké, malé a mikro účtovné jednotky. So zmenou triedenia sa zmenili aj účtovné závierky, teda účtovné závierky sa rozlišujú podľa veľkosti účtovnej jednotky. Viac o zmenách v zákone o účtovníctve sa dočítate TU.

 
 

Zmena opatrenia upravujúca postupy účtovania a rámcovú účtovú osnovu

(Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)
 
Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zrušenie účtovania mimoriadnej činnosti. Tie skutočnosti, ktoré doposiaľ predstavovali mimoriadnu činnosť účtovnej jednotky sa budú účtovať v rámci hospodárskej činnosti. Zrušili sa tiež prevodové účty medzi hospodárskou a finančnou činnosťou.
 
Na účely účtovania a vykazovania cenných papierov a podielov sa definovali pojmy prepojené účtovné jednotky, spoločný rozhodujúci vplyv a podielová účasť. V účtovníctve sa prestáva používať výraz “v konsolidovanom celku” a začína sa používať výraz “v rámci podielovej účasti”
 
V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné účtovať o časovom rozlíšení, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami.
 
O všetkých zmenách v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa dočítate TU.
 
Rámcovú účtovú osnovu pre podnikateľov platnú pre rok 2015 nájdete TU. Rámcovú účtovú osnovu sťatujte TU.

 
 

Novela zákona o dani z príjmov

(Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)
 
Najrozsiahlejšou zmenou v roku 2015 je zmena zákona o dani z príjmov. Zákon obmedzuje vstupnú cenu automobilov na 48000 eur, ďalej sa upravili odpisové skupiny, pribudol super odpočet nákladov na výskum a vývoj. Zmeny sa týkajú vo veľkej miere aj finančného lízingu, kde už od januára 2015 nie je možné odpisovať automobil obstaraný pomocou finančného prenájmu 3 roky, ale musí sa odpisovať 4 roky. O všetkých zmenách v zákone o dani z príjmov sa dočítate TU.

 
 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

(Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)
 
Novela zákona o DPH upravuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby. Od januára zaniká tiež povinnosť podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania. Vzniká možnosť využívania MOSS (Mini One Stop Shop) systému určeného pre poskytovateľov vybraných elektronických služieb. Ďalšie zmeny v zákone o DPH sa týkajú zväčša termínov, viac sa dočítate TU.

 
 

Zmeny zákona o ERP

(Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice)
 
Od januára 2015 sa budú môcť využívať už len elektronické registračné pokladnice pripojené online. Staré registračné pokladnice sa budú môcť využívať aj naďalej. Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice môže prideliť už ktorýkoľvek daňový úrad. Vzniká tiež virtuálna registračná pokladnica, ktorá slúži ako náhrada fyzickej pokladnice. Viac o zmenách v zákone o ERP sa dočítate TU.

 
 

Zmeny v sociálnej a zdravotnej poisťovni

 
V sociálnej a zdravotnej poisťovni sa v roku 2015 mení minimálny vymeriavací základ na 412 eur a maximálny vymeriavací základ na 4120 eur. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zaviedla odpočítateľná položka na ZP pre zamestnancov, ktorý majú príjem nižší ako 570 eur mesačne. O všetkých zmenách a prehľad veličín v sociálnej poisťovni nájdete v tomto článku.

 
 

Mzdové veličiny pre rok 2015

V roku 2015 sa menia mzdové a účtovnícke veličiny. Prehľad všetkých veličín nájdete TU.

 
 
Autor: Účtuj.sk